• دوشنبه 08 خرداد 1402
  • دوشنبه 08 خرداد 1402

اکسین اهواز :

اکسین اهواز

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1150 ورق سیاه 8 سایز 6*2 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۴۲۷,۰۰۰ ریال ۰.۴۷ %
1151 ورق سیاه 8 سایز 12*2 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۴۱۷,۰۰۰ ریال ۰.۴۸ %
1152 ورق سیاه 10 سایز 2*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۸۵,۵۰۰ ریال ۰.۵۲ %
1153 ورق سیاه 10 سایز 2*12 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۸۵,۵۰۰ ریال ۰.۵۲ %
1154 ورق سیاه 12 سایز 2*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۸۶,۰۰۰ ریال ۰.۵۲ %
1155 ورق سیاه 12 سایز 2*12 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۷۶,۰۰۰ ریال ۰.۵۳ %
1156 ورق سیاه 15 سایز 2*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۸۷,۵۰۰ ریال ۰.۵۱ %
1157 ورق سیاه 15 سایز 2*12 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۷۹,۰۰۰ ریال ۰.۵۲ %
1158 ورق سیاه 20 سایز 2*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۲۷,۰۰۰ ریال ۰.۶۱ %
1159 ورق سیاه 20 سایز 2*12 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۲۶,۰۰۰ ریال ۰.۶۱ %

اکسین اهواز