کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1150 ورق سیاه ضخامت 8mm عرض12000*2000 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۳۳۲,۱۰۰ ریال ۰ %
1151 ورق سیاه ضخامت 8mm عرض2000*6000 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۳۳۲,۱۰۰ ریال ۰ %
1152 ورق سیاه ضخامت 10mm عرض12000*2000 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۴۳,۸۰۰ ریال ۰ %
1153 ورق سیاه ضخامت 10mm عرض6000*2000 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۴۳,۸۰۰ ریال ۰ %
1154 ورق سیاه ضخامت 12mm عرض12000*2000 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۴۳,۸۰۰ ریال ۰ %
1155 ورق سیاه ضخامت 12mm عرض6000*2000 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۴۳,۸۰۰ ریال ۰ %
1156 ورق سیاه ضخامت 15mm عرض12000*2000 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۵۵,۸۰۰ ریال ۰ %
1157 ورق سیاه ضخامت 15mm عرض6000*2000 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۵۵,۸۰۰ ریال ۰ %
1158 ورق سیاه ضخامت 20mm عرض12000*2000 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۴۲,۸۰۰ ریال ۰ %
1159 ورق سیاه ضخامت 20mm عرض6000*2000 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۴۲,۸۰۰ ریال ۰ %
تماس جهت مشاوره خرید