• چهارشنبه 05 مهر 1402
 • چهارشنبه 05 مهر 1402

میلگرد :

میلگرد

دسته بندی عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 هیربد 8 هیربد استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۴,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان 8 آناهیتا گیلان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۵,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 10 آجدارA2 آناهیتا گیلان 10 آناهیتا گیلان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۳,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان 12 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۳,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان 14 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۷,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان 16 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۷,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 تجارت پردیس آذربایجان 8 پردیس آذربایجان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 هیربد 10 هیربد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 هیربد 12 هیربد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 هیربد 14 هیربد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۹,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 هیربد 16 هیربد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۴,۵۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 هیربد 18 هیربد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۹,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 12 قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۶۴,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 14 قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۸,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 16 قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۸,۵۰۰ ریال ۰.۶ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 18 قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۹,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 20 قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۹,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 22 قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۵,۰۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 25 قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۶,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 28 قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 32 قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 فایکو 10 فایکو استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۳ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 فایکو 12 فایکو استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۳ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 فایکو 14 فایکو استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۳ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 فایکو 16 فایکو استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۳ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 فایکو 18 فایکو استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۳ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 فایکو 20 فایکو استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۳ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 فایکو 22 فایکو استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۳ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 فایکو 25 فایکو استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۳ %
میلگرد میلگرد 32 آجدار A3 فایکو 32 فایکو استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۳ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور 12 قیمت میلگرد نیشابور استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۷,۵۰۰ ریال ۰.۶۳ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور 14 قیمت میلگرد نیشابور استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۷,۵۰۰ ریال ۰.۶۳ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور 16 قیمت میلگرد نیشابور استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۷,۵۰۰ ریال ۰.۶۳ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور 18 قیمت میلگرد نیشابور استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۷,۵۰۰ ریال ۰.۶۳ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور 20 قیمت میلگرد نیشابور استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۷,۵۰۰ ریال ۰.۶۳ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور 22 قیمت میلگرد نیشابور استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۷,۵۰۰ ریال ۰.۶۳ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور 25 قیمت میلگرد نیشابور استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۷,۵۰۰ ریال ۰.۶۳ %
میلگرد میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور 28 قیمت میلگرد نیشابور استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۷,۵۰۰ ریال ۰.۶۳ %
میلگرد میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور 32 قیمت میلگرد نیشابور استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۷,۵۰۰ ریال ۰.۶۳ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 سرمد ابرکوه 10 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۸,۰۰۰ ریال ۱.۳۹ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 سرمد ابرکوه 12 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۸,۰۰۰ ریال ۱.۳۹ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 سرمد ابرکوه 14 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۱.۴۹ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 سرمد ابرکوه 16 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۴,۰۰۰ ریال ۰.۶۴ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 سرمد ابرکوه 18 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۴,۰۰۰ ریال ۰.۶۴ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 سرمد ابرکوه 20 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۴,۰۰۰ ریال ۰.۶۴ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 سرمد ابرکوه 22 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۴,۰۰۰ ریال ۰.۶۴ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 سرمد ابرکوه 25 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۴,۰۰۰ ریال ۰.۶۴ %
میلگرد میلگرد 28 آجدار A3 سرمد ابرکوه 28 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۴,۰۰۰ ریال ۰.۶۴ %
میلگرد میلگرد 32 آجدار A3 سرمد ابرکوه 32 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۴,۰۰۰ ریال ۰.۶۴ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان 18 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۷,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 هیربد 20 هیربد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۹,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد 8 بافق یزد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۷۱,۰۰۰ ریال ۰.۳۷ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد 10 بافق یزد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۰.۴ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد 12 بافق یزد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۸,۰۰۰ ریال ۰.۴ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد 14 بافق یزد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۷,۰۰۰ ریال ۰.۴۲ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد 16 بافق یزد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۷,۰۰۰ ریال ۰.۴۲ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد 18 بافق یزد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰.۴۲ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد 20 بافق یزد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰.۴۳ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد 22 بافق یزد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰.۴۲ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد 22 بافق یزد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰.۴۲ %
میلگرد میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد 28 بافق یزد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰.۴۲ %
میلگرد میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد 32 بافق یزد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰.۴۲ %
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 سیادن ابهر 8 ابهر استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۸,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A2 سیادن ابهر 10 ابهر استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 سیادن ابهر 10 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A2 سیادن ابهر 12 ابهر استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 سیادن ابهر 12 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 سیادن ابهر 14 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 سیادن ابهر 16 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 سیادن ابهر 18 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 سیادن ابهر 20 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 سیادن ابهر 22 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 سیادن ابهر 25 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 آتیه خاور میانه 10 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 آتیه خاور میانه 12 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 آتیه خاور میانه 14 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۰,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 آتیه خاور میانه 16 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 آتیه خاور میانه 18 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 آتیه خاور میانه 20 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 آتیه خاور میانه 22 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 آتیه خاور میانه 25 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 28 آجدار A3 آتیه خاور میانه 28 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 32 آجدار A3 آتیه خاور میانه 32 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد 10 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۵۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد 12 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد 14 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد 16 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد 20 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد 22 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد 25 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد 28 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد 32 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد 10 آریان فولاد استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد 12 آریان فولاد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۶,۰۰۰ ریال ۰.۴ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد 14 آریان فولاد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۷,۰۰۰ ریال ۰.۴۲ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد 16 آریان فولاد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۷,۰۰۰ ریال ۰.۴۲ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد 18 آریان فولاد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۷,۰۰۰ ریال ۰.۴۲ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد 20 آریان فولاد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۷,۰۰۰ ریال ۰.۴۲ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد 22 آریان فولاد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۷,۰۰۰ ریال ۰.۴۲ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد 25 آریان فولاد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۷,۰۰۰ ریال ۰.۴۲ %
میلگرد میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد 28 آریان فولاد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۷,۰۰۰ ریال ۰.۴۲ %
میلگرد میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد 32 آریان فولاد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۷,۰۰۰ ریال ۰.۴۲ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد 18 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان 20 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۷,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان 22 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۷,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A2 تجارت پردیس آذربایجان 10 پردیس آذربایجان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 12 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۴,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 14 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۹,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 16 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 18 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 20 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 22 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 25 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 28 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 28 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۶,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 هیربد 22 هیربد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۹,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 هیربد 25 هیربد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۴,۵۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان 25 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۱,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان 28 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۱,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 32 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 32 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۵,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان 32 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۱,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 ظفر بناب 8 فولاد ظفر بناب استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A2 ظفر بناب 10 فولاد ظفر بناب استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۷,۰۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A2 ظفر بناب 12 فولاد ظفر بناب استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۶,۰۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 ظفر بناب 10 فولاد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۸,۰۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 ظفر بناب 12 فولاد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۸,۰۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 ظفر بناب 14 فولاد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰.۲۱ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 ظفر بناب 16 فولاد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰.۲۱ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 ظفر بناب 18 فولاد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰.۲۱ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 ظفر بناب 20 فولاد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰.۲۱ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 ظفر بناب 22 فولاد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰.۲۱ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 ظفر بناب 25 فولاد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰.۲۱ %
میلگرد میلگرد 28 آجدار A3 ظفر بناب 28 فولاد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰.۲۱ %
میلگرد میلگرد 32 آجدار A3 ظفر بناب 32 فولاد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰.۲۱ %

آسن؛ خرید آسان و با کیفیت میلگرد در کمترین زمان

آغاز فعالیت آسن با تامین محصولات فولادی به خصوص انواع میلگرد آجدار و ساده در سال 1399 شروع شد. این مجموعه تصمیم گرفت با هدف تامین و پخش انواع میلگرد بصورت تخصصی و در کمترین زمان محصولات درخواستی مشتریان را در اسرع وقت و محل مورد نظر آنها ارسال کند.

این مجموعه توانسته با تضمین کیفیت محصولات و صداقت درعملکرد، اعتماد مشتریان را به عنوان مهمترین سرمایه کسب و کار به دست آورد. مشتریان با خرید از آسن خرید امن و راحت را تجربه می کنند.

میلگرد

میلگرد از اصلی ترین مصالح پرکاربرد در ساختمان سازی و پروژه های عمرانی است. استفاده از میلگرد باعث افزایش استقامت بتن می شود. بتن با وجود مقاومت زیادی که در برابر فشارهای وارد شده دارد اما مقاومت کششی آن بسیار پایین است از اینرو استفاده از میلگرد، این نقطه ضعف در بتن را پوشش می دهد و باعث می شود که مقاومت سازه در برابر ضربات ناشی از حوادث طبیعی و فشارهای وارد شده افزایش یابد.

حجم بالای استفاده از میلگرد نشان دهنده نقش مهم آن در صنعت ساختمان سازی و عمران می باشد و این امر باعث شد تا مباحث مهندسی مانند محاسبات وزن، استانداردها، سایز و انواع  تستهای میلگرد در این حوزه شکل گیرد.

کاربرد میلگرد در صنعت امروز

میلگرد یه المان سازه ایی جهت ساخت و ساز انواع ساختمانها و پروژه های عمرانی مورد استفاده قرار می گیرد.

برخی از دلایل استفاده از میلگرد به شرح زیر می باشد.

 • مقاومت: میلگرد به دلیل مقاومت بالا در برابر کشش و خمش، به عنوان المان اصلی درسازه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • انعطاف پذیری: میلگرد به علت انعطاف پذیری و امکان فرم دهی های مختلف، از جمله خمش و خمش برعکس برای ساخت و سازهایی با شکل و ابعاد مختلف به کار برده می شود.
 •  سهولت استفاده:  قابلیت حمل نقل آسان و سهولت در نصب و اتصال به سایر اجزای سازه، به عنوان یکی دیگر از دلایل موارد استفاده میلگرد می باشد.
 • قیمت مناسب: به دلیل دسترسی سریع و آسان و وجود منابع تولید داخلی، قیمت میلگرد نسبتاً مناسب است و در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی، قیمت بسیار پایین تری دارد.
 • پایداری: میلگرد به دلیل مقاومت بالا در برابر عوامل خارجی، مانند آتش، زلزله و رطوبت، به عنوان یک المان پایدار در ساختمان ها به کار می رود.

انواع میلگرد

میلگرد نوعی محصول فولادی است که به صورت میله و قطر آن در اندازه های مختلف با متراژهای متفاوت ساخته می شود. انواع مختلفی از فولاد (مانند فولاد ضد زنگ، فولاد آلیاژی، و ...) در تولید میلگرد استفاده می‌شوند. میلگرد های تولید شده در انواع مختلفی از پروژه های صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند.

بطور کلی میلگرد به دو نوع میلگرد آجدار و میلگرد ساده طبقه بندی می شود:

میلگردآجدار:

میلگرد آجدار نوعی فلز پیشرفته از جنس فولاد است که معمولاً در صنعت ساختمانی بکار می رود. این محصول در سه گرید A2, A3 و A4 با قطر و اندازه های مختلف جهت تحمل بار و پشتیبانی ساختمان تولید می شود. قطر میلگردهای آجدار بین 6 الی 50 میلیمتر بوده و بصورت دستی و ماشینی تولید می شوند. مقاومت تسلیم و مقاومت کششی میلگرد گرید A2 به ترتیب3000 و 5000 کیلوگرم بر سانتی متر و میلگرد A3  مقاومت تسلیم 4000 و مقاومت کششی 6000 کیلوگرم بر سانتی متر دارد.  قیمت میلگرد آجدار در مقایسه با دیگر مقاطع فولادی با توجه به محبوبیت بالا و قابلیت استفاده دوباره نسبتاً پایین تر است.

 

میلگرد ساده:

میلگرد ساده دارای سطحی صاف و بدون آج است. مقاومت کششی این گونه میلگردها پایین بوده و استحکام لازم برای ساخت و ساز را ندارند. به همین خاطر در اجرای فونداسیون ساختمان و عملیات بتن ریزی به ندرت از آنها استفاده می شود. میلگرد ساده فقط در یک گرید A1 تولید شده و دارای مقاومت تسلیم 2300 و مقاومت کششی 3800 کیلوگرم بر سانتی متر می باشد. موارد استفاده میلگرد ساده بیشتر در صنایع خودروسازی و تجهیزات بسته بندی می باشد. به دلیل عدم پوشش صورت گرفته در محیط های خارجی و موارد خورنده، احتمال خوردگی و آسیب پذیری این نوع میلگرد وجود دارد. میلگرد ساده طبق استاندارد ملی 3132 ساخته می شود.

فرق میلگرد A2 و میلگرد A3

میلگرد A2 دارای مقاومت بالاتری در برابر خوردگی، سایش و خستگی است و معمولاً برای استفاده در برخی از بخش های ماشین آلات، قوطی های گرد و محصولات پایانی استفاده می شود.

میلیگرد A3 دارای مقاومت بالاتری در برابر فشار است و می تواند به عنوان یکی از صفحات اصلی برای کار در محیط های با خطر حرارتی و با فشار بالا استفاده شود.

به طور کلی، یکی از عوامل تعیین کننده در انتخاب میلگرد مورد استفاده، شرایط و محیط کار است و به همین دلیل، توصیه می‌شود تا پیش از استفاده از آن، خصوصیات فنی آن را با دقت بررسی شود.

استانداردهای میلگرد

در راستای کیفیت و استفاده صحیح میلگردها برخی استانداردها تدوین شده اند که اهمیت زیادی در ایمنی ساختمان دارند. مهمترین استانداردهای میلگرد عبارتند از:

 • استاندارد آمریکا ASTM A/615: این استاندارد برای میلگردهای ساختمانی از جنس آهنی مرغوب استفاده می‌شود. در این استاندارد مشخصات فنی و مشخصات فرآیند تولید این میلگردها تعیین شده است.
 • استاندارد اروپا BS 4449: این استاندارد شامل مشخصات فنی میلگردهای ساختمانی مانند قطر، وزن، حداکثر تنش و ضخامت روکش اپوکسی می باشد.
 • استاندارد آلمان DIN 488: استانداردی ست که  برای میلگردهای بتنی و آهنی مورد استفاده قرار می گیرد. در این استاندارد مشخصات فنی میلگرد و خواص فیزیکی آنها تعیین شده است.
 • استاندارد ملی ایران ISIRI 3132: این استاندارد با عنوان میلگردهای فولادی گرم نورد شده برای تسلیح بتن در سال 1369 تدوین شد.
 • استاندارد جهانی ISO: برخی از خصوصیات میلگرد و فولادهای مسلح کننده بتن توسط این استاندارد تعیین شده اند.
 • ISO 6935-1 استاندارد میلگرد ساده و ISO 6935-2 استاندارد میلگرد آجدار، نمونه هایی از این استاندارد هستند.

قیمت میلگرد

استعلام قیمت میلگرد در هر روز برای افرادی که در صنعت فولاد فعالیت می کنند و همچنین مهندسین عمران و پیمانکاران ساخت و ساز اهمیت بسیار زیادی دارد. قیمت میلگرد با توجه به متریال، سایز، وزن و نوع استاندارد و همچنین کارخانه تولید کننده آن متفاوت است. علاوه بر اینها، قیمتهایی که از درب کارخانه یا بنگاههای مقاطع فولادی عرضه می شوند بر روی قیمت نهایی میلگرد تاثیرگذار خواهند بود. از اینرو توجه و رعایت الزامات قیمت لحظه ایی این کالا باعث جلوگیری از ضرر خریداران می شود. به روز رسانی قیمت میلگرد در کارخانه های تولید کننده و شرکتهای تامین کننده باعث تسهیل در روند خرید از سوی مشتری خواهد شد. مجموعه سرزمین آسن با به روز رسانی قیمت میلگرد، یک منبع معتبر جهت اطلاع رسانی قیمت میلگرد به مشتریان می باشد. برای مثال برای استعلام قیمت امروز میلگرد آجدار14 ظفربناب می توانید اینجا کلیک کنید.

قیمت روز میلگرد

با توجه به اینکه قیمت میلگرد به عوامل مختلفی مثل نوع و قطر میلگرد، کشور سازنده، شرکت تولید کننده و شرایط بازار وابسته است، بنابراین قیمت روز میلگرد همواره تغییر پذیر است و دسترسی به این اطلاعات ممکن است بسیار چالش برانگیز باشد. برای اطلاع از قیمت‌ روز میلگرد می‌توانید به سایت های فروشگاهی فولاد به عنوان منبع قیمت‌گذاری استفاده کنید. آسن یکی از منابع معتبر و به روز جهت استعلام قیمت میلگرد است که می توانید با مراجعه به آن در هر لحظه اطلاعات دقیقی از قیمت روز میلگرد را دریافت کنید.

قیمت میلگرد 14 آجدار

میلگرد 14 یکی از انواع میلگردهای فولادی که به دلیل ویژگی های فنی و مکانیکی مناسب خود در بسیاری از پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت آن بر اساس عواملی مختلفی مانند قیمت ارز، قیمت فلزات، نوسانات بازار و ... متغیر می باشد. علاوه بر این عوامل داخلی مانند هزینه های حمل و نقل، نرخ سود بانکها و ... بر روی قیمت میلگرد 14 تاثیر می گذارد. قیمت میلگرد 14آجدار با توجه کارخانه تولید کننده آن، به صورت کیلیویی تعیین می شود. بیشترین کاربرد میلگرد 14 در تیر و ستون های ساختمان و سازه می باشد. تولید میلگرد 14 در دو نوع ساده و آجدار وگرید A3 و استانداردهای جهانی صورت می گیرد که مقاومت نسبتاً بالایی دارد.

طول هرشاخه میلگرد 14، 12 متر و وزن هر متر 1.25 کیلوگرم می باشد. قابل ذکر است که قیمت میلگرد 14 آجدار ذوب آهن اصفهان نسبت به دیگر میلگردهای سایز 14 قیمت بالاتری دارد.

شما می‌توانید جهت استعلام قیمت میلگرد 14 به صفحه قیمت روز میلگرد مراجعه یا با شماره هایی که در منوی تماس با ما درج شده است تماس گرفته و از کارشناسان ما مشاوره بگیرید.

 

 

قیمت میلگرد 16 آجدار

میلگرد 16 آجدار به دلیل مقاومت بالا در فشار و کشش، به عنوان یکی از اجزای اصلی سازه های ساختمانی عمل می کند و با ایجاد اتصالات قوی و محکم در قطعات فلزی، ایمنی و پایداری ساختمان را افزایش می دهد. این میلگرد نیز مانند میلگرد 14 در گرید A3  تولید می شود و مقاومت کششی آن نسبت میلگرد 14 بیشتر است. این سایز از میلگرد در تمامی کارخانه ها از جمله کارخانه ذوب آهن اصفهان، بافق یزد، نیشابور و شاهرود  تولید می شود. از جمله کاربردهای میلگرد 16 می توان به:

 • استفاده در ساخت و ساز ساختمانهای مختلف مانند سازه های بلند، پل ها، بنادر و سدها
 • استفاده در صنایع خودروسازی
 • استفاده در لوازم آشپزخانه و تجهیزات صنعتی
 • استفاده در صنایع نفتی و گازی

اشاره کرد.

قیمت میلگرد 18 آجدار

استفاده از میلگرد 18 بیشتر در سازه های بزرگ بکار می رود. وزن این میلگرد از سایز 14 و 16 بیشتر بوده و قیمت آن نیز بالاتر است. با توجه به کارخانه های تولید کننده، وزن هر شاخه میلگرد 18 از هر کارخانه دیگر متفاوت است.

مجموعه آسن امکان انتخاب میلگرد 18 از تمام کارخانه های تولید کننده معتبر برای مشتریان فراهم کرده است، در نتیجه شما حق انتخاب بیشتری در خرید میلگرد 18 خواهید داشت.

قیمت میلگرد 18 با در نظر گرفتن برند کارخانه و کیفیت میلگرد تعیین می شود. همچنین فاکتورهای دیگری نیز مانند نوسان قیمت ارز، قیمت آهن خام در بازار جهانی، میزان عرضه و تقاضا و ... بر روی قیمت میلگرد 18 تاثیرگذار می باشند. در نهایت می توان گفت قیمت میلگرد 18 با توجه به وزن هر شاخه که در کارخانه های مختلف تولید می شود متفاوت است. لیست قیمت میلگرد 18 تعدادی از کارخانه های تولید کننده در صفحه قیمت میلگرد وجود دارد و شما می توانید قیمت آنها را با یکدیگر مقایسه نموده و سپس اقدام به خرید کنید.

 

عوامل موثر بر نوسانات قیمت میلگرد:

قیمت گذاری میلگرد بر اساس فاکتورهای متعددی که در زیر به آنها اشاره می کنیم صورت می گیرد. این عوامل باعث تغییرات روزانه و لحظه ایی قیمت میلگرد می شوند.

 • عرضه و تقاضا: قیمت میلگرد مانند کالاهای دیگر با توجه در میزان عرضه و تقاضا متغیر خواهد بود. در صورتیکه میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت میلگرد افزایش داشته و اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت آن کاهش خواهد یافت.
 • قیمت فلزات پایه: میلگرد از فلزات پایه مانند آهن، کروم و ... ساخته می شود. قیمت این فلزات در بازار جهانی متغیر است و قیمت میلگرد نیز به این فلزات وابسته است.
 • هزینه تولید: هزینه های تولید میلگرد مانند خرید مواد اولیه، هزینه تولید، هزینه نگهداری و ... در هر کشوری متفاوت است، در نتیجه قیمت میلگرد در هر کشور به هزینه های تولید آن، در همان کشور تعیین می شود.
 • ارزش افزوده: ارزش افزوده در تعیین قیمت میلگرد تاثیر گذار است. هنگام تولید میلگرد، می توان ارزش افزوده را از طریق افزودن بهبودهایی در فرآیند تولید، طراحی و ... ایجاد کرد و این امر باعث افزایش قیمت میلگرد خواهد شد.
 • شرایط بازار: نوسانات قیمت ارز، تحریم های بین المللی و تغییرات قوانین می تواند روی قیمت میلگرد تاثیرگذار باشد.
 • حمل و نقل: هزینه حمل و نقل از دیگر عواملی است که می تواند در تعیین قیمت آن تاثیر داشته باشد. با افزایش هزینه حمل و نقل، قیمت میلگرد نیز بیشتر خواهد شد.
 • تغییر فصل: در فصل های مختلف سال قیمت میلگرد نیز نوسان پیدا می کند. همچنین شرایط جوی مانند بارش برف و باران بر تولید و هزینه های حمل و نقل تاثیرگذار است.
 • نرخ ارز: قیمت میلگرد در بسیاری از کشورها به ارز پایه آن کشورمرتبط است. هر گونه تغییر در نرخ ارز می تواند به تغییرات در قیمت میلگرد منجر شود.

 

وزن میلگرد:

وزن میلگرد یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت این محصول است. از آنجا که خرید و فروش میلگرد بر واحد کیلو گرم محاسبه می شود، از اینرو وزن هر شاخه میلگرد در اندازه های مختلف تعیین کننده قیمت آن خواهد بود. معمولاً وزن میلگرد بر اساس طول آن محاسبه می شود و بصورت پیش فرض طول هر شاخه میلگرد معادل 12 متر است. اگر طول هر شاخه میلگرد کمتر یا بیشتر بود قاعدتاً وزن آن نیز تغییر خواهد کرد. همچنین وزن هر شاخه میلگرد با در نظر گرفتن کارخانه تولیدکننده نسبت به همان نوع میلگرد از کارخانه دیگر متفاوت است. به عنوان مثال وزن میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان با میلگرد آجدار 18 کارخانه ظفر بناب متفاوت است. از عوامل تعیین کننده دیگر وزن میلگرد، گرید میلگرد و آلیاژ بکار رفته در آن است.

 در جدول اشتال میلگرد می‌توانید به وزن میلگرد در سایزها و تولیدات کارخانه‌های مختلف دسترسی داشته باشید و هر محصولی را متناسب با وزنی که مد نظر دارید، خریداری کنید.

کارخانه های معتبرتولید کننده میگرد در ایران

در کشور ما، بسیاری از شرکتها و کارخانه ها فعال در حوزه تولید میلگرد هستند که تعدادی از آنها عبارتند از:

  • کارخانه ذوب آهن اصفهان        
  • کارخانه فولاد نیشابور
 • کارخانه فایکو                                                             
 • کارخانه سرمدد ابرکوه
 • کارخانه آناهیتا گیلان                                          
 • کارخانه تجارت پردیس آذربایجان
 • کارخانه هیربد                      
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه ابهر                                           
 • کارخانه ظفر بناب

سایز میلگرد

میلگردها در سایزهای مختلفی تولید می شوند که هر کدام بر اساس قطرشان کاربرد خودشان را دارند. سایز استاندارد میلگردهای تولید شده که بیشترین موارداستفاده را دارند به شرح زیر می باشد:

 • میلگرد شماره 8 با قطر 8 میلیمتر
 • میلگرد شماره10 با قطر10 میلیمتر
 • میلگرد شماره 12 با قطر12 میلیمتر
 • میلگرد شماره 14 با قطر14 میلیمتر
 • میلگرد شماره 16 با قطر16 میلیمتر
 • میلگرد شماره 18 با قطر18  میلیمتر
 • میلگرد شماره 20 با قطر20 میلیمتر
 • میلگرد شماره 25 با قطر25 میلیمتر
 • میلگرد شماره 28 با قطر28 میلیمتر
 • میلگرد شماره 36 با قطر36 میلیمتر

توجه داشته باشید که اینها تنها نمونه ایی از میلگردهای موجود در بازار هستن و در بعضی کشورها سایزهای دیگری نیز وجود دارند که آنها را با نام غیر استاندارد می شناسند.

از میان میلگردهای نامبرده، میلگرد 14،12، 16، 18 پرکاربردترین و پرفروش ترین مقاطع به حساب می آیند.

جدول وزن میلگرد سایزهای مختلف به شرح زیر می باشد.

 

ردیف

سایز میلگرد(mm)

وزن هر شاخه 12 متری(Kg)

1

8

5

2

10

10

3

12

11

4

14

15

5

16

19

6

18

24

7

20

30

8

25

47

9

28

58

10

36

96

 

 

راهنمای خرید میلگرد:

پس از ورود به سایت و استعلام قیمت میلگرد، در طی یه تماس تلفنی با کارشناسان فروش آسن و اعلام مشخصات بار درخواستی مانند سایز، برند میلگرد و مقدار بار و محل تخلیه، یک پیش فاکتور برایتان صادر می شود. پس از تایید پیش فاکتور و تسویه کامل، دستور بارگیری صادر شده و بعد از محاسابت حمل و نقل که توسط مشتری تایید و پرداخت می شود، محصول بارگیری شده و به آدرس تخلیه بار ارسال می شود.

 

 

 

توضیحات عناوین محصولات

کارخانه ذوب آهن اصفهان: کارخانه ذوب آهن اصفهان به عنوان بزرگترین کارخانه تولید کننده محصولات فولادی و ریل ساختمانی در سال 1346 احداث شد و در سال1350 با تولید چدن مورد بهره برداری قرار گرفت.

مقاطع تولیدی این شرکت عبارتند از: انواع میلگرد، نبشی، تیرآهن، شمش، مفتول، ناودانی و دیگر محصولات فولادی. محصولات این کارخانه با علامت اختصاری ESCO شناسایی می شوند.

نیشابور:

مجتمع فولاد خراسان از بزرگترین تولیدکنندگان میلگرد در نیشابور در سال 1380 به بهره برداری رسید. ظرفیت تولید کارخانه فولاد خراسان 1.5 میلیون تن در سال می باشد. انواع میلگرد آجدار مارپیچ، میلگرد آجدار جناغی، میلگرد ساده، نبشی، ناودانی و دیگر محصولات فولادی از تولیدات این کارخانه می باشند. میلگردهای تولید شده این مجتمع صنعتی در اندازه های 10 تا 32 میلیمتر در بازار موجود است.

فایکو:

شرکت فولاد البرز ایرانیان با نام تجاری فایکو تولید کننده از برترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی بوده که سالانه به تولید تقریباً 1.5 میلیون تن محصولات فولادی در سایزها و استانداردهای متنوع می پردازد. از محصولات تولید شده این کارخانه انواع میلگرد در سایزهای 14 تا 32 میلیمتر می باشد. پرطرفدارترین میلگردهای این کارخانه سایزهای 14و 16و 18 می باشند. جهت مشاهده قیمت میلگرد فایکو به صفحه قیمت روز میلگرد مراجعه کنید.

سرمد ابرکوه:

مجتمع فولاد سرمد ابرکوه تولیدکننده انواع میلگرد در سایزهای 10 تا 32 میلیمتر در گرید  A3 می باشد. ظرفیت تولید این مجتمع هم اکنون 450 هزار تن میلگرد در سال می باشد. شرکت آسن با افتخار نمایندگی فروش میلگرد سرمد ابرکوه را به عهده دارد.

 

 

 

آناهیتا گیلان:

کارخانه آناهیتا گیلان با ظرفیت سالانه 320 هزار تن میلگرد در اندازه های 8 تا 32 میلیمتر و در گریدهای A2  A3 وA4  می باشد که در سال 1389در رشت احداث گردید. از مقاطع پر فروش میلگرد آناهیتا گیلان سایز 14 و 16 می باشد. سایت آسن مرجع بسیار خوبی جهت استعلام قیمت به روز میلگرد آناهیتا می باشد.

تجارت پردیس آذربایجان:

کارخانه تولید مقاطع فولادی تجارت پردیس آذربایجان به عنوان یه هلدینگ فولادی در سال 1395 آغاز به کار نمود. میلگردهای این کارخانه از سایز 14 الی 25 در گریدA3  با کیفیت مطلوب تولید می شوند. ظرفیت تولید این مجتمع فولادی 700 هزار تن میلگرد در سال می باشد.

فولاد هیربد:

کارخانه فولاد هیربد زرندیه از بزرگترین کارخانه های تولید مقاطع فولادی در کشور است این مجتمع تولید فولادی در سال 1391 مورد بهره برداری قرار گرفت و سالانه بالغ بر 2.5 میلیون تن انواع مقطع فولادی را تولید می کند. مشتریان عزیز جهت خرید می توانند ابتدا جهت استعلام قیمت میلگرد هیربد به سایت آسن مراجعه و سپس اقدام به ثبت سفارش کنند.

بافق یزد:

کارخانه فولاد بافق یزد با ظرفیت سالانه بالغ بر 550 هزار تن تولید مقاطع فولادی در سال 1390 در یزد راه اندازی شد. این واحد صنعتی میلگردهای خود رادر دو نوع ساده و آجدار از سایز 8 تا 32 میلیمتر تولید کرده که از بین آنها میلگرد سایز 8 و 10 و 14 به ترتیب چهار شاخه ، سه شاخه و دو شاخه و بقیه سایزها بصورت تک شاخه در گرید A3 تولید می شوند.

میلگرد ابهر:

کارخانه میلگرد سیادن ابهر واقع در زنجان از بزرگترین تولیدکنندگان میلگرد محسوب می شود. احداث این کارخانه در سال 1385با راه اندازی خط نورد، در تولید انواع میلگرد آجدار صورت گرفت. میلگردهای تولید شده دراین مجتمع صنعتی در گرید A2 در سایزهای 8 تا 12 میلیمتر و گرید A3 در اندازه های 10 تا 28 میلیمتر می باشند.

 

 

فولاد آتیه خاور میانه:

مجتمع فولاد آتیه خاور میانه در سال 1395 راه اندازی شد. این شرکت میلگردهای خود را از سایزهای 8 الی 40 در انواع آجدار جناغی و دوکی منطبق با استانداردهای ملی ایران 3232، استاندارد ASTM آمریکا و استاندارد BS 4449 انگلستان تولید می کند.

پرشین:

گروه پرشین فولاد آریا فعالیت خود را در زمینه تولید میلگرد و دیگر مقاطع فولادی در سال 1365 آغاز کرد. ظرفیت تولید این کارخانه 500 هزار تن میلگرد در انواع مختلف آجدار و ساده می باشد. محصولات کارخانه پرشین از با کیفیت ترین مقاطع فولادی کشور بوده و در انواع گریدهای A1 تا A4 تولید می شوند.

آریان فولاد:

کارخانه آریان فولاد با هدف تولید انواع مقاطع فولادی مانند نبشی، ناودانی، تیرآهن و میلگرد در سال 1385 راه اندازی شد. این مجتمع فولادی با مجهز بودن به مدرن ترین تجهیزات روز دنیا  به تولید با کیفیت ترین میلگرد در اندازه های 10 الی 32 میلیمتر و منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی  می پردازد.

ظفر بناب:

هدف از راه اندازی این مجمع صنعتی فولاد، تولید میلگرد درسایزهای 8 الی 28 میلیمتر در گریدهای A2 و A3 بوده که در سال 1386 راه اندازی شد. در مجموع ظرفیت تولید این کارخانه 400 هزار تن انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد می باشد.