قیمت امروز قیمت میلگرد

مشاوران_شرکت_آسن

مریم محمودی

کارشناس فروش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی:1403/04/28

قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

برند

سایز

محل تحویل

واحد

قیمت

نوسانات

میلگرد ذوب آهن اصفهان

12

انبار

کیلوگرم

29,200 تومان

0 %
میلگرد ذوب آهن اصفهان

14

انبار

کیلوگرم

28,000 تومان

0 %
میلگرد ذوب آهن اصفهان

16

انبار

کیلوگرم

28,000 تومان

0 %
میلگرد ذوب آهن اصفهان

18

انبار

کیلوگرم

27,700 تومان

0 %
میلگرد ذوب آهن اصفهان

20

انبار

کیلوگرم

27,700 تومان

0 %
میلگرد ذوب آهن اصفهان

22

انبار

کیلوگرم

27,700 تومان

0 %
میلگرد ذوب آهن اصفهان

25

انبار

کیلوگرم

28,000 تومان

0 %
میلگرد ذوب آهن اصفهان

28

انبار

کیلوگرم

28,200 تومان

0 %
میلگرد ذوب آهن اصفهان

32

انبار

کیلوگرم

28,200 تومان

0 %

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی:1403/04/28

قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

برند

سایز

محل تحویل

واحد

قیمت

نوسانات

میلگرد نیشابور

12

انبار

کیلوگرم

29,400 تومان

0.34 %
میلگرد نیشابور

14

انبار

کیلوگرم

27,400 تومان

0.37 %
میلگرد نیشابور

16

انبار

کیلوگرم

27,400 تومان

0.37 %
میلگرد نیشابور

18

انبار

کیلوگرم

27,400 تومان

0.37 %
میلگرد نیشابور

20

انبار

کیلوگرم

27,400 تومان

0.37 %
میلگرد نیشابور

22

انبار

کیلوگرم

27,400 تومان

0.37 %
میلگرد نیشابور

25

انبار

کیلوگرم

27,400 تومان

0.37 %
میلگرد نیشابور

28

انبار

کیلوگرم

27,400 تومان

0.37 %
میلگرد نیشابور

32

انبار

کیلوگرم

27,400 تومان

0.37 %

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

آخرین بروزرسانی:1403/04/28

قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

برند

سایز

محل تحویل

واحد

قیمت

نوسانات

میلگرد سرمد ابرکوه

10

انبار

کیلوگرم

28,600 تومان

-0.35 %
میلگرد سرمد ابرکوه

12

انبار

کیلوگرم

28,300 تومان

-0.35 %
میلگرد سرمد ابرکوه

14

انبار

کیلوگرم

27,000 تومان

-0.37 %
میلگرد سرمد ابرکوه

16

انبار

کیلوگرم

26,900 تومان

-0.37 %
میلگرد سرمد ابرکوه

18

انبار

کیلوگرم

26,900 تومان

-0.37 %
میلگرد سرمد ابرکوه

20

انبار

کیلوگرم

26,900 تومان

-0.37 %
میلگرد سرمد ابرکوه

22

انبار

کیلوگرم

26,900 تومان

-0.37 %
میلگرد سرمد ابرکوه

25

انبار

کیلوگرم

26,900 تومان

-0.37 %
میلگرد سرمد ابرکوه

28

انبار

کیلوگرم

26,900 تومان

-0.37 %
میلگرد سرمد ابرکوه

32

انبار

کیلوگرم

26,900 تومان

-0.37 %

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی:1403/04/28

قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

برند

سایز

محل تحویل

واحد

قیمت

نوسانات

میلگرد آناهیتا گیلان

8

انبار

کیلوگرم

29,100 تومان

0 %
میلگرد آناهیتا گیلان

10

انبار

کیلوگرم

28,900 تومان

0 %
میلگرد آناهیتا گیلان

12

انبار

کیلوگرم

28,900 تومان

0 %
میلگرد آناهیتا گیلان

14

انبار

کیلوگرم

28,300 تومان

0 %
میلگرد آناهیتا گیلان

16

انبار

کیلوگرم

28,300 تومان

0 %
میلگرد آناهیتا گیلان

20

انبار

کیلوگرم

28,300 تومان

0 %
میلگرد آناهیتا گیلان

22

انبار

کیلوگرم

28,300 تومان

0 %
میلگرد آناهیتا گیلان

18

انبار

کیلوگرم

28,300 تومان

0 %
میلگرد آناهیتا گیلان

25

انبار

کیلوگرم

28,700 تومان

0 %
میلگرد آناهیتا گیلان

28

انبار

کیلوگرم

28,700 تومان

0 %
میلگرد آناهیتا گیلان

32

انبار

کیلوگرم

28,700 تومان

0 %

قیمت میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی:1403/04/28

قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

برند

سایز

محل تحویل

واحد

قیمت

نوسانات

میلگرد ظفر بناب

8

انبار

کیلوگرم

29,100 تومان

-0.34 %
میلگرد ظفر بناب

10

انبار

کیلوگرم

28,700 تومان

-0.35 %
میلگرد ظفر بناب

12

انبار

کیلوگرم

28,300 تومان

-0.35 %
میلگرد ظفر بناب

10

انبار

کیلوگرم

29,500 تومان

-0.34 %
میلگرد ظفر بناب

12

انبار

کیلوگرم

28,700 تومان

-0.35 %
میلگرد ظفر بناب

14

انبار

کیلوگرم

28,300 تومان

-0.35 %
میلگرد ظفر بناب

16

انبار

کیلوگرم

28,300 تومان

-0.35 %
میلگرد ظفر بناب

18

انبار

کیلوگرم

28,300 تومان

-0.35 %
میلگرد ظفر بناب

20

انبار

کیلوگرم

28,300 تومان

-0.35 %
میلگرد ظفر بناب

22

انبار

کیلوگرم

28,300 تومان

-0.35 %
میلگرد ظفر بناب

25

انبار

کیلوگرم

28,300 تومان

-0.35 %
میلگرد ظفر بناب

28

انبار

کیلوگرم

28,200 تومان

-0.35 %
میلگرد ظفر بناب

32

انبار

کیلوگرم

28,300 تومان

-0.35 %

قیمت میلگرد ابهر

آخرین بروزرسانی:1403/04/28

قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

برند

سایز

محل تحویل

واحد

قیمت

نوسانات

میلگرد ابهر

8

انبار

کیلوگرم

29,750 تومان

-0.17 %
میلگرد ابهر

10

انبار

کیلوگرم

28,250 تومان

-0.18 %
میلگرد ابهر

10

انبار

کیلوگرم

27,850 تومان

-0.18 %
میلگرد ابهر

12

انبار

کیلوگرم

28,250 تومان

-0.18 %
میلگرد ابهر

12

انبار

کیلوگرم

27,150 تومان

-0.18 %
میلگرد ابهر

14

انبار

کیلوگرم

27,450 تومان

-0.18 %
میلگرد ابهر

16

انبار

کیلوگرم

27,450 تومان

-0.18 %
میلگرد ابهر

18

انبار

کیلوگرم

27,450 تومان

-0.18 %
میلگرد ابهر

20

انبار

کیلوگرم

27,450 تومان

-0.18 %
میلگرد ابهر

22

انبار

کیلوگرم

28,250 تومان

2.91 %
میلگرد ابهر

25

انبار

کیلوگرم

27,450 تومان

-0.18 %

قیمت میلگرد پردیس آذربایجان

آخرین بروزرسانی:1403/04/28

قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

برند

سایز

محل تحویل

واحد

قیمت

نوسانات

میلگرد پردیس آذربایجان

10

انبار

کیلوگرم

28,800 تومان

0 %
میلگرد پردیس آذربایجان

12

انبار

کیلوگرم

28,500 تومان

-0.35 %
میلگرد پردیس آذربایجان

14

انبار

کیلوگرم

27,600 تومان

-0.36 %
میلگرد پردیس آذربایجان

16

انبار

کیلوگرم

27,600 تومان

-0.36 %
میلگرد پردیس آذربایجان

18

انبار

کیلوگرم

27,600 تومان

-0.36 %
میلگرد پردیس آذربایجان

20

انبار

کیلوگرم

27,600 تومان

-0.36 %
میلگرد پردیس آذربایجان

22

انبار

کیلوگرم

27,600 تومان

-0.36 %
میلگرد پردیس آذربایجان

25

انبار

کیلوگرم

27,600 تومان

-0.36 %
میلگرد پردیس آذربایجان

28

انبار

کیلوگرم

27,900 تومان

-0.36 %
میلگرد پردیس آذربایجان

8

انبار

کیلوگرم

30,300 تومان

0 %
میلگرد پردیس آذربایجان

32

انبار

کیلوگرم

27,900 تومان

-0.36 %

قیمت میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی:1403/04/28

قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

برند

سایز

محل تحویل

واحد

قیمت

نوسانات

میلگرد بافق یزد

8

انبار

کیلوگرم

31,200 تومان

0.65 %
میلگرد بافق یزد

10

انبار

کیلوگرم

29,500 تومان

0.68 %
میلگرد بافق یزد

12

انبار

کیلوگرم

29,400 تومان

0.68 %
میلگرد بافق یزد

14

انبار

کیلوگرم

27,900 تومان

0.72 %
میلگرد بافق یزد

16

انبار

کیلوگرم

27,900 تومان

0.72 %
میلگرد بافق یزد

18

انبار

کیلوگرم

27,800 تومان

0.72 %
میلگرد بافق یزد

20

انبار

کیلوگرم

27,700 تومان

0.73 %
میلگرد بافق یزد

22

انبار

کیلوگرم

27,700 تومان

0.73 %
میلگرد بافق یزد

25

انبار

کیلوگرم

27,800 تومان

0.72 %
میلگرد بافق یزد

28

انبار

کیلوگرم

27,800 تومان

0.72 %
میلگرد بافق یزد

32

انبار

کیلوگرم

27,800 تومان

0.72 %

قیمت میلگرد فایکو

آخرین بروزرسانی:1403/04/28

قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

برند

سایز

محل تحویل

واحد

قیمت

نوسانات

میلگرد فایکو

10

انبار

کیلوگرم

28,700 تومان

0 %
میلگرد فایکو

12

انبار

کیلوگرم

28,100 تومان

0 %
میلگرد فایکو

14

انبار

کیلوگرم

27,600 تومان

0 %
میلگرد فایکو

16

انبار

کیلوگرم

27,600 تومان

0 %
میلگرد فایکو

18

انبار

کیلوگرم

27,600 تومان

0 %
میلگرد فایکو

20

انبار

کیلوگرم

27,600 تومان

0 %
میلگرد فایکو

22

انبار

کیلوگرم

27,600 تومان

0 %
میلگرد فایکو

25

انبار

کیلوگرم

27,600 تومان

0 %
میلگرد فایکو

32

انبار

کیلوگرم

27,600 تومان

0 %

قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

آخرین بروزرسانی:1403/04/28

قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

برند

سایز

محل تحویل

واحد

قیمت

نوسانات

میلگرد آتیه خلیج فارس

10

انبار

کیلوگرم

28,300 تومان

0 %
میلگرد آتیه خلیج فارس

12

انبار

کیلوگرم

26,200 تومان

0 %
میلگرد آتیه خلیج فارس

14

انبار

کیلوگرم

26,200 تومان

0 %
میلگرد آتیه خلیج فارس

16

انبار

کیلوگرم

26,200 تومان

0 %
میلگرد آتیه خلیج فارس

18

انبار

کیلوگرم

26,000 تومان

0 %
میلگرد آتیه خلیج فارس

20

انبار

کیلوگرم

26,000 تومان

0 %
میلگرد آتیه خلیج فارس

22

انبار

کیلوگرم

26,000 تومان

0 %
میلگرد آتیه خلیج فارس

25

انبار

کیلوگرم

26,000 تومان

0 %
میلگرد آتیه خلیج فارس

28

انبار

کیلوگرم

26,000 تومان

0 %
میلگرد آتیه خلیج فارس

32

انبار

کیلوگرم

26,000 تومان

0 %

قیمت میلگرد هیربد

آخرین بروزرسانی:1403/04/28

قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

برند

سایز

محل تحویل

واحد

قیمت

نوسانات

میلگرد هیربد

22

انبار

کیلوگرم

27,500 تومان

1.1 %
میلگرد هیربد

25

انبار

کیلوگرم

27,700 تومان

1.09 %
میلگرد هیربد

10

انبار

کیلوگرم

28,400 تومان

1.07 %
میلگرد هیربد

8

انبار

کیلوگرم

28,400 تومان

1.07 %
میلگرد هیربد

12

انبار

کیلوگرم

28,150 تومان

1.08 %
میلگرد هیربد

14

انبار

کیلوگرم

27,800 تومان

1.09 %
میلگرد هیربد

16

انبار

کیلوگرم

27,800 تومان

1.09 %
میلگرد هیربد

18

انبار

کیلوگرم

27,500 تومان

1.1 %
میلگرد هیربد

20

انبار

کیلوگرم

27,500 تومان

1.1 %

قیمت میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی:1403/04/28

قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

برند

سایز

محل تحویل

واحد

قیمت

نوسانات

میلگرد آریان فولاد

10

انبار

کیلوگرم

28,450 تومان

-0.18 %
میلگرد آریان فولاد

12

انبار

کیلوگرم

28,450 تومان

-0.18 %
میلگرد آریان فولاد

14

انبار

کیلوگرم

28,150 تومان

-0.18 %
میلگرد آریان فولاد

16

انبار

کیلوگرم

28,150 تومان

-0.18 %
میلگرد آریان فولاد

18

انبار

کیلوگرم

28,150 تومان

-0.18 %
میلگرد آریان فولاد

20

انبار

کیلوگرم

28,150 تومان

-0.18 %
میلگرد آریان فولاد

22

انبار

کیلوگرم

28,150 تومان

-0.18 %
میلگرد آریان فولاد

25

انبار

کیلوگرم

28,150 تومان

-0.18 %
میلگرد آریان فولاد

28

انبار

کیلوگرم

28,150 تومان

-0.18 %
میلگرد آریان فولاد

32

انبار

کیلوگرم

28,150 تومان

-0.18 %

قیمت میلگرد پرشین

آخرین بروزرسانی:1403/04/28

قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

برند

سایز

محل تحویل

واحد

قیمت

نوسانات

میلگرد پرشین

10

انبار

کیلوگرم

28,150 تومان

-0.35 %
میلگرد پرشین

12

انبار

کیلوگرم

27,850 تومان

-0.36 %
میلگرد پرشین

14

انبار

کیلوگرم

27,450 تومان

-0.36 %
میلگرد پرشین

16

انبار

کیلوگرم

27,450 تومان

-0.36 %
میلگرد پرشین

28

انبار

کیلوگرم

27,350 تومان

-0.36 %
میلگرد پرشین

32

انبار

کیلوگرم

27,350 تومان

-0.36 %
میلگرد پرشین

20

انبار

کیلوگرم

27,450 تومان

-0.36 %
میلگرد پرشین

22

انبار

کیلوگرم

27,450 تومان

-0.36 %
میلگرد پرشین

25

انبار

کیلوگرم

26,950 تومان

-0.37 %
میلگرد پرشین

18

انبار

کیلوگرم

27,450 تومان

-0.36 %

توضیحات

قیمت میلگرد درب کارخانه

استعلام قیمت میلگرد در هر روز برای افرادی که در صنعت فولاد فعالیت می کنند و همچنین مهندسین عمران و پیمانکاران ساخت و ساز اهمیت بسیار زیادی دارد. قیمت میلگرد با توجه به متریال، سایز، وزن و نوع استاندارد و همچنین کارخانه تولید کننده آن متفاوت است. علاوه بر اینها، قیمت هایی که از درب کارخانه یا بنگاههای مقاطع فولادی عرضه می شوند بر روی قیمت نهایی میلگرد تاثیرگذار خواهند بود. از اینرو توجه و رعایت الزامات قیمت لحظه ایی میلگرد باعث جلوگیری از ضرر خریداران می شود. به روز رسانی قیمت میلگرد در کارخانه های تولید کننده و شرکتهای تامین کننده باعث تسهیل در روند خرید از سوی مشتری خواهد شد. شرکت آسن با به روز رسانی قیمت میلگرد، یک منبع معتبر جهت اطلاع رسانی قیمت میلگرد به مشتریان می باشد.

 

قیمت میلگرد درب کارخانه

قیمت روز میلگرد

با توجه به اینکه قیمت میلگرد به عوامل مختلفی مثل نوع و قطر میلگرد، کشور سازنده، شرکت تولید کننده و شرایط بازار وابسته است، بنابراین قیمت روز میلگرد همواره تغییر پذیر است و دسترسی به این اطلاعات ممکن است بسیار چالش برانگیز باشد. برای اطلاع از قیمت‌ روز میلگرد می‌توانید به سایت های فروشگاهی معتبر فولاد به عنوان منبع قیمت‌گذاری استفاده کنید. وب سایت آسن یکی از منابع به روز جهت استعلام قیمت میلگرد است که می توانید با مراجعه به آن بصورت لحظه ای قیمت روز میلگرد را مشاهده کنید.

 

قیمت میلگرد در بازار

فروشندگان میلگرد در بازار معمولا کسانی هستند که محصول خود را از نمایندگی‌های فروش و شرکت‌های عرضه مقاطع فولادی خریداری می‌نمایند؛ به همین دلیل بیشتر اوقات قیمت آن‌ها از فروشندگان عمده و مراکز پخش بیشتر است.

بهترین راه اطلاع از قیمت میلگرد در بازار، اقدام به پرس‌وجو درباره قیمت میلگرد در آن است، اما به صورت معمول قیمت آن حدود 10% از وبسایت‌هایی مانند آسن بیشتر است.

قیمت میلگرد 14 آجدار

میلگرد 14 یکی از انواع میلگردهای فولادی که به دلیل ویژگی های فنی و مکانیکی مناسب خود در بسیاری از پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت آن بر اساس عواملی مختلفی مانند قیمت ارز، قیمت فلزات، نوسانات بازار و ... متغیر می باشد. علاوه بر این عوامل داخلی مانند هزینه های حمل و نقل، نرخ سود بانکها و ... بر روی قیمت میلگرد 14 تاثیر می گذارد. قیمت میلگرد 14آجدار با توجه کارخانه تولید کننده آن، به صورت کیلیویی تعیین می شود. بیشترین کاربرد میلگرد 14 در تیر و ستون های ساختمان و سازه می باشد. تولید میلگرد 14 در دو نوع ساده و آجدار وگرید A3 و استانداردهای جهانی صورت می گیرد که مقاومت نسبتاً بالایی دارد.

طول هر شاخه میلگرد سایز 14، 12 متر و وزن هر متر 1.25 کیلوگرم می باشد. قابل ذکر است که قیمت میلگرد 14 آجدار ذوب آهن اصفهان نسبت به دیگر میلگردهای سایز 14 قیمت بالاتری دارد.

قیمت میلگرد 16 آجدار

میلگرد 16 آجدار به دلیل مقاومت بالا در فشار و کشش، به عنوان یکی از اجزای اصلی سازه های ساختمانی ایفای نقش می کند و با ایجاد اتصالات قوی و محکم در قطعات فلزی، ایمنی و پایداری ساختمان را افزایش می دهد. این سایز از میلگرد نیز مانند میلگرد 14 در گرید A3 تولید می شود و مقاومت کششی آن نسبت میلگرد 14 بیشتر است. میلگرد 16 در تمامی کارخانه ها از جمله کارخانه ذوب آهن اصفهان، بافق یزد، نیشابور و شاهرود  تولید می شود. از جمله کاربردهای میلگرد 16 می توان به:

 • استفاده در ساخت و ساز ساختمانهای مختلف مانند سازه های بلند، پل ها، بنادر و سدها
 • استفاده در صنایع خودروسازی
 • استفاده در لوازم آشپزخانه و تجهیزات صنعتی
 • استفاده در صنایع نفتی و گازی

اشاره کرد.

قیمت میلگرد 18 آجدار

استفاده از میلگرد 18 بیشتر در سازه های بزرگ بکار می رود. وزن این میلگرد از سایز 14 و 16 بیشتر بوده و قیمت آن نیز بالاتر است. با توجه به کارخانه های تولید کننده، وزن هر شاخه میلگرد 18 از هر کارخانه دیگر متفاوت است.

قیمت میلگرد 18 با در نظر گرفتن برند کارخانه و کیفیت میلگرد تعیین می شود. همچنین فاکتورهای دیگری نیز مانند نوسان قیمت ارز، قیمت آهن خام در بازار جهانی، میزان عرضه و تقاضا و ... بر روی قیمت میلگرد 18 تاثیرگذار می باشند. در نهایت می توان گفت قیمت میلگرد 18 با توجه به وزن هر شاخه که در کارخانه های مختلف تولید می شود متفاوت است. لیست قیمت میلگرد 18 تعدادی از کارخانه های تولید کننده در صفحه قیمت میلگرد وجود دارد و شما می توانید قیمت آنها را با یکدیگر مقایسه نموده و سپس اقدام به خرید کنید.

قیمت میلگرد امروز

 

تعیین قیمت میلگرد

برای تعیین قیمت میلگرد باید فاکتور‌های مختلفی را مدنظر داشته باشیم. مهم‌ترین مواردی که در تعیین قیمت میلگرد تاثیر دارند به شرح زیر هستند:

 •        قطر میلگرد
 •        جنس میلگرد
 •        گرید آن
 •        نوسانات بورس آهن‌آلات و ارز
 •      نوع آج در میلگرد

عوامل موثر بر نوسانات قیمت میلگرد

قیمت گذاری میلگرد بر اساس فاکتورهای متعددی که در زیر به آنها اشاره می کنیم صورت می گیرد. این عوامل باعث تغییرات روزانه و لحظه ایی قیمت میلگرد می شوند.

 • وزن میلگرد: از آنجا که خرید و فروش میلگرد بر واحد کیلو گرم محاسبه می شود، از اینرو وزن هر شاخه میلگرد در اندازه های مختلف تعیین کننده قیمت آن خواهد بود.
 • عرضه و تقاضا: قیمت میلگرد مانند کالاهای دیگر با توجه در میزان عرضه و تقاضا متغیر خواهد بود. در صورتیکه میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت میلگرد افزایش داشته و اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت آن کاهش خواهد یافت.
 • قیمت فلزات پایه: میلگرد از فلزات پایه مانند آهن، کروم و ... ساخته می شود. قیمت این فلزات در بازار جهانی آهن متغیر است و قیمت میلگرد نیز به این فلزات وابسته است.
 • هزینه تولید: هزینه های تولید میلگرد مانند خرید مواد اولیه، هزینه تولید، هزینه نگهداری و ... در هر کشوری متفاوت است، در نتیجه قیمت میلگرد در هر کشور به هزینه های تولید آن، در همان کشور تعیین می شود.
 • ارزش افزوده: ارزش افزوده در تعیین قیمت میلگرد تاثیر گذار است. هنگام تولید میلگرد، می توان ارزش افزوده را از طریق افزودن بهبودهایی در فرآیند تولید، طراحی و ... ایجاد کرد و این امر باعث افزایش قیمت میلگرد خواهد شد.
 • شرایط بازار: نوسانات قیمت ارز، تحریم های بین المللی و تغییرات قوانین می تواند روی قیمت میلگرد تاثیرگذار باشد.
 • حمل و نقل: هزینه حمل و نقل از دیگر عواملی است که می تواند در تعیین قیمت آن تاثیر داشته باشد. با افزایش هزینه حمل و نقل، قیمت میلگرد نیز بیشتر خواهد شد.
 • تغییر فصل: در فصل های مختلف سال قیمت میلگرد نیز نوسان پیدا می کند. همچنین شرایط جوی مانند بارش برف و باران بر تولید و هزینه های حمل و نقل تاثیرگذار است.
 • نرخ ارز: قیمت میلگرد در بسیاری از کشورها به ارز پایه آن کشورمرتبط است. هر گونه تغییر در نرخ ارز می تواند به تغییرات در قیمت میلگرد منجر شود.

میلگرد چیست؟

میلگرد یا Rebar نوعی پروفیل با سطح مقطع دایره‌ای است که در مقاوم سازی سازه‌ها کاربرد فراوانی، هر میلگرد برخی مشخصات فیزیکی تحت عنوان مشخصات فنی دارد که کاربرد اصلی آن را مشخص می‌کند. تنش جاری و تنش گسیختگی 2 مورد از ویژگی‌های فنی میلگرد است که در ادامه محتوا در قالب یک جدول آن‌ها را همراه با مشخصاتی دیگر برای میلگرد‌های مختلف بررسی کرده‌ایم. قیمت میلگرد به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله مهم‌ترین فاکتور‌های موثر در تعیین نرخ میلگرد، وزن میلگرد است. 

حجم بالای استفاده از میلگرد نشان دهنده نقش مهم آن در صنعت ساختمان سازی و عمران می باشد و این امر باعث شد تا مباحث مهندسی مانند محاسبات وزن، استانداردها، سایز و انواع  تستهای میلگرد در این حوزه شکل گیرد.

 

قیمت میلگرد

 

انواع میلگرد

انواع مختلفی از فولاد (مانند فولاد ضد زنگ، فولاد آلیاژی، و ...) در تولید میلگرد استفاده می‌شوند. میلگردهای تولید شده در انواع مختلفی از پروژه های صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند. بطور کلی میلگرد به دو نوع میلگرد آجدار و میلگرد ساده طبقه بندی می شود:

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار نوعی فلز پیشرفته از جنس فولاد است که معمولاً در صنعت ساختمان بکار می رود. این محصول در سه گرید A2, A3 و A4 با قطر و اندازه های مختلف جهت تحمل بار و پشتیبانی ساختمان تولید می شود. قطر میلگردهای آجدار بین 6 الی 50 میلی متر بوده و بصورت دستی و ماشینی تولید می شوند. مقاومت تسلیم و مقاومت کششی میلگرد گرید A2 به ترتیب3000 و 5000 کیلوگرم بر سانتی متر و میلگرد گریدA3  مقاومت تسلیم 4000 و مقاومت کششی 6000 کیلوگرم بر سانتی متر دارد. قیمت میلگرد آجدار در مقایسه با دیگر مقاطع فولادی با توجه به محبوبیت بالا و قابلیت استفاده دوباره نسبتاً پایین تر است.

 

قیمت میلگرد امروز

 

میلگرد ساده

میلگرد ساده دارای سطحی صاف و بدون آج است. مقاومت کششی این گونه میلگردها پایین بوده و استحکام لازم برای ساخت و ساز را ندارند. به همین خاطر در اجرای فونداسیون ساختمان و عملیات بتن ریزی به ندرت از آنها استفاده می شود. میلگرد ساده فقط در یک گرید A1 تولید شده و دارای مقاومت تسلیم 2300 و مقاومت کششی 3800 کیلوگرم بر سانتی متر می باشد. موارد استفاده میلگرد ساده بیشتر در صنایع خودروسازی و تجهیزات بسته بندی می باشد. به دلیل عدم پوشش صورت گرفته در محیط های خارجی و موارد خورنده، احتمال خوردگی و آسیب پذیری این نوع میلگرد وجود دارد. میلگرد ساده طبق استاندارد ملی 3132 ساخته می شود.

 

فرق میلگرد A2 و میلگرد A3

میلگرد A2 دارای مقاومت بالاتری در برابر خوردگی، سایش و خستگی است و معمولاً برای استفاده در برخی از بخش های ماشین آلات، قوطی های گرد و محصولات پایانی استفاده می شود. در حالیکه میلیگرد A3 دارای مقاومت بالاتری در برابر فشار است و می تواند به عنوان یکی از صفحات اصلی برای کار در محیط های با خطر حرارتی و با فشار بالا استفاده شود.

به طور کلی، یکی از عوامل تعیین کننده در انتخاب میلگرد مورد استفاده، شرایط و محیط کار است و به همین دلیل، توصیه می‌شود که پیش از استفاده از آن، خصوصیات فنی آن با دقت بررسی شود.

کاربرد میلگرد در صنعت امروز

میلگرد یه المان سازه ایی جهت ساخت و ساز ساختمان ها و پروژه های عمرانی مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش مهمترین دلایل استفاده از میلگرد را برایتان شرح می دهیم.

 

 •   مقاومت:  میلگرد به دلیل مقاومت بالا در برابر کشش و خمش، به عنوان المان اصلی درسازه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
 •        انعطاف­ پذیری: میلگرد به علت انعطاف پذیری و امکان فرم دهی های مختلف، از جمله خمش و خمش برعکس برای ساخت و سازهایی با شکل و ابعاد مختلف به کار برده می شود.
 •          سهولت استفاده: قابلیت حمل نقل آسان و سهولت در نصب و اتصال به سایر اجزای سازه، به عنوان یکی دیگر از دلایل موارد استفاده میلگرد می باشد.
 •          قیمت مناسب:  به دلیل دسترسی سریع و آسان و وجود منابع تولید داخلی، قیمت میلگرد نسبتاً مناسب است و در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی، قیمت بسیار پایین تری دارد
 •          پایداری: میلگرد به دلیل مقاومت بالا در برابر عوامل خارجی، مانند آتش، زلزله و رطوبت، به عنوان یک عنصر پایدار در ساختمان ها به کار می رود.

 

قیمت میلگرد

 

استانداردهای میلگرد

در راستای کیفیت و استفاده صحیح میلگردها برخی استانداردها تدوین شده اند که اهمیت زیادی در ایمنی ساختمان دارند. مهمترین استانداردهای میلگرد عبارتند از:

 • استاندارد آمریکا ASTM A/615: این استاندارد برای میلگردهای ساختمانی از جنس آهنی مرغوب استفاده می‌شود. در این استاندارد مشخصات فنی و مشخصات فرآیند تولید این میلگردها تعیین شده است.
 • استاندارد اروپا BS 4449: این استاندارد شامل مشخصات فنی میلگردهای ساختمانی مانند قطر، وزن، حداکثر تنش و ضخامت روکش اپوکسی می باشد.
 • استاندارد آلمان DIN 488: استانداردی ست که برای میلگردهای بتنی و آهنی مورد استفاده قرار می گیرد. در این استاندارد مشخصات فنی میلگرد و خواص فیزیکی آنها تعیین شده است.
 • استاندارد ملی ایران ISIRI 3132: این استاندارد با عنوان میلگردهای فولادی گرم نورد شده برای تسلیح بتن در سال 1369 تدوین شد.
 • استاندارد جهانی ISO: برخی از خصوصیات میلگرد و فولادهای مسلح کننده بتن توسط این استاندارد تعیین شده اند.
 • ISO 6935-1 استاندارد میلگرد ساده و ISO 6935-2 استاندارد میلگرد آجدار، نمونه هایی از این استاندارد هستند.

 

کارخانه های معتبرتولید کننده میلگرد در ایران

در کشور ما، بسیاری از شرکتها و کارخانه ها فعال در حوزه تولید میلگرد هستند که تعدادی از آنها عبارتند از:  

 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • کارخانه فولاد نیشابور
 • کارخانه فایکو                                                             
 • کارخانه سرمدد ابرکوه
 • کارخانه آناهیتا گیلان                                          
 • کارخانه تجارت پردیس آذربایجان
 • کارخانه هیربد                      
 • کارخانه بافق یزد
 • کارخانه ابهر                                           
 • کارخانه ظفر بناب

 

جدول مشخصات فنی میلگرد

میلگرد‌ها نیز مانند سایر تولیدات فولادی دارای ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاص خود هستند که آن‌ها به صورت کلی در قالب مشخصات فنی بررسی می‌کنیم. در بخش زیر گزارش جامعی از ویژگی‌های فنی میلگرد‌ها را در قالب یک جدول ارائه داده‌ایم.

 

نوع میلگرد

میلگرد ساده

میلگرد آجدار

A1

A2

A3

A4

قطر (mm)

6 تا 60

6 تا 60

6 تا 60

12 تا 60

طول

کلاف: 12 متر تا 120 متر

شاخه: 6 متر تا 12 متر

کلاف: 12 متر تا 120 متر

شاخه: 6 متر تا 12 متر

کلاف: 12 متر تا 120 متر

شاخه: 6 متر تا 12 متر

کلاف: 12 متر تا 120 متر

شاخه: 6 متر تا 12 متر

وزن هر یک متر (kg)

0.048 تا 2.48

0.053 تا 2.61

0.058 تا 2.74

0.081 تا 3.51

آج

بدون آج

مارپیچ

جناقی

مرکب

رنگ

سیاه

سیاه

سیاه

سیاه

مقاومت تسلیم (مگاپاسکال)

360

400

440

500

استحکام کششی (مگا پاسکال)

420

460

500

520

ویژگی‌های شیمیایی

درصد کربن

0.18 تا 0.025

0.20 تا 0.28

0.22 تا 0.30

0.24 تا 0.32

درصد منگنز

0.40 تا 0.80

0.45 تا 0.85

0.50 تا 0.90

0.55 تا 0.95

درصد سیلیسیم

0.3 تا 0.6

0.35 تا 0.65

0.4 تا 0.7

0.45 تا 0.75

درصد فسفر

0.04

درصد گوگرد

0.05

سایز میلگرد

میلگردها در سایزهای مختلفی تولید می شوند که هر کدام بر اساس قطرشان کاربرد خودشان را دارند. سایز استاندارد میلگردهای تولید شده که بیشترین موارداستفاده را دارند به شرح زیر می باشد:

 • میلگرد شماره 8 با قطر 8 میلیمتر
 • میلگرد شماره10 با قطر10 میلیمتر
 • میلگرد شماره 12 با قطر12 میلیمتر
 • میلگرد شماره 14 با قطر14 میلیمتر
 • میلگرد شماره 16 با قطر16 میلیمتر
 • میلگرد شماره 18 با قطر18  میلیمتر
 • میلگرد شماره 20 با قطر20 میلیمتر
 • میلگرد شماره 25 با قطر25 میلیمتر
 • میلگرد شماره 28 با قطر28 میلیمتر
 • میلگرد شماره 36 با قطر36 میلیمتر

توجه داشته باشید که اینها تنها نمونه ایی از میلگردهای موجود در بازار هستن و در بعضی کشورها سایزهای دیگری نیز وجود دارند که آنها را با نام غیر استاندارد می شناسند.

از میان میلگردهای نامبرده، میلگرد 14،12، 16، 18 پرکاربردترین و پرفروش ترین مقاطع به حساب می آیند. جدول وزن میلگرد سایزهای مختلف به شرح زیر می باشد.

 

ردیف

سایز میلگرد(mm)

وزن تقریبی هر شاخه 12 متری (Kg)

1

8

5

2

10

10

3

12

11

4

14

15

5

16

19

6

18

24

7

20

30

8

25

47

9

28

58

10

36

96

 

راهنمای خرید میلگرد

پس از ورود به وبسایت آسن با تلفن 88885720-021 تماس گرفته و دریافت مشاوره تلفنی با کارشناسان فروش و می توانید مشخصات بار درخواستی خود مانند سایز، برند میلگرد و مقدار بار و محل تخلیه، را اعلام کنید. پس از دریافت اطلاعات کلی بار، پیش فاکتور برایتان صادر می شود. پس از تایید پیش فاکتور و تسویه کامل، دستور بارگیری صادر شده و بعد از محاسابت حمل و نقل که توسط مشتری تایید و پرداخت می شود، محصول بارگیری شده و به آدرس تخلیه بار ارسال می شود. 

 

 

سوالات متداول

نحوه خرید

سایر موارد

01

مراحل خرید میلگرد از آسن به چه صورت است؟

در سرزمین آسن خرید میلگرد به دو صورت حضوری و تلفنی انجام می شود. برای آسانتر شدن فرایند خرید شما مشتریان گرامی، تمام محصولات به همراه قیمتها هر روز در کانال و وبسایت آسن به روز رسانی می شوند. شما می توانید از طریق شماره تلفن 02188885720 با کارشناسان فروش ما ارتباط گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید.