کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1021 میلگرد 8 آجدار A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۵,۰۰۰ ریال ۰ %
1008 میلگرد 10 آجدار A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۵,۰۰۰ ریال ۰ %
1009 میلگرد 12 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۱,۵۰۰ ریال ۰ %
1010 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۹,۵۰۰ ریال ۰ %
1011 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۹,۵۰۰ ریال ۰ %
1012 میلگرد 18 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۹,۰۰۰ ریال ۰ %
1014 میلگرد 20 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۹,۰۰۰ ریال ۰ %
1015 میلگرد 22 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۹,۰۰۰ ریال ۰ %
1016 میلگرد 25 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۹,۰۰۰ ریال ۰ %
1017 میلگرد 28 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۱,۵۰۰ ریال ۰ %
1097 میلگرد 32 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۱,۵۰۰ ریال ۰ %
تماس جهت مشاوره خرید