کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1118 ورق 2mm عرض 1000 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۹۳,۸۰۰ ریال ۰ %
1119 ورق 2mm  عرض 1250 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۸۸,۸۰۰ ریال ۰ %
1120 ورق 3mm  عرض 1000 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۳۰۳,۸۰۰ ریال ۰ %
1121 ورق 3mm  عرض 1250 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۹۳,۸۰۰ ریال ۰ %
1122 ورق 3mm  عرض 1500 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۹۶,۸۰۰ ریال ۰ %
1123 ورق 4mm  عرض1000 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۹۸,۸۰۰ ریال ۰ %
1124 ورق 4mm  عرض 1250 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۸۸,۸۰۰ ریال ۰ %
1125 ورق 4mm  عرض 1500 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۸۶,۸۰۰ ریال ۰ %
1126 ورق 5mm عرض 1000 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۹۸,۸۰۰ ریال ۰ %
1127 ورق 5mm  عرض 1500 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۸۶,۸۰۰ ریال ۰ %
1129 ورق 6mm عرض 1000 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۹۸,۸۰۰ ریال ۰ %
1130 ورق 6mm عرض 1250 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۸۸,۸۰۰ ریال ۰ %
1132 ورق 8mm عرض1500 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۸۷,۸۰۰ ریال ۰ %
1133 ورق 10mm عرض 1500 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۸۶,۸۰۰ ریال ۰ %
1135 ورق 12mm عرض 1500 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۸۸,۸۰۰ ریال ۰ %
1137 ورق 15mm عرض 1500 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۸۸,۸۰۰ ریال ۰ %
تماس جهت مشاوره خرید