• دوشنبه 08 خرداد 1402
  • دوشنبه 08 خرداد 1402

فولاد مبارکه :

فولاد مبارکه

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1118 ورق سیاه 2 عرض 1رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۷۵,۰۰۰ ریال ۰.۵۳ %
1119 ورق سیاه 2 عرض 1.25 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۷۲,۰۰۰ ریال ۰.۵۳ %
1120 ورق سیاه 3 عرض 1 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۶۷,۰۰۰ ریال ۰.۵۴ %
1121 ورق سیاه 3 عرض 1.25 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۸,۰۰۰ ریال ۰.۵۷ %
1122 ورق سیاه 4 سایز 1.5*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۵۶,۰۰۰ ریال ۰.۵۶ %
1123 ورق سیاه 4 عرض 1 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۶۱,۰۰۰ ریال ۰.۵۵ %
1124 ورق سیاه 4 عرض 1.25 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۸,۰۰۰ ریال ۰.۵۷ %
1125 ورق سیاه 4 عرض 1.5 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۸,۰۰۰ ریال ۰.۵۷ %
1126 ورق سیاه 5 عرض 1 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۷۷,۰۰۰ ریال ۰.۵۳ %
1127 ورق سیاه 5 عرض 1.5 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۷,۰۰۰ ریال ۰.۵۷ %
1129 ورق سیاه 6 عرض 1.5 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %
1130 ورق سیاه 6 عرض 1.25 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۸,۰۰۰ ریال ۰.۵۷ %
1132 ورق سیاه 8 عرض 1.5 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %
1133 ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %
1135 ورق سیاه 12 عرض 1.5 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %
1137 ورق سیاه 15 عرض 1.5 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %

فولاد مبارکه