کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1000 میلگرد 8 آجدار A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۹,۶۰۰ ریال ۰ %
1001 میلگرد 10 آجدارA2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۷,۶۰۰ ریال ۰ %
1002 میلگرد 12 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۷,۶۰۰ ریال ۰ %
1004 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۳,۶۰۰ ریال ۰ %
1005 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۳,۶۰۰ ریال ۰ %
1071 میلگرد 18 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۳,۶۰۰ ریال ۰ %
1006 میلگرد 20 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۳,۶۰۰ ریال ۰ %
1007 میلگرد 22 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۳,۶۰۰ ریال ۰ %
1072 میلگرد 25 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۳,۶۰۰ ریال ۰ %
1073 میلگرد 28 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۳,۶۰۰ ریال ۰ %
1109 میلگرد 32 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۳,۶۰۰ ریال ۰ %
تماس جهت مشاوره خرید