کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1075 میلگرد 8 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۵۰,۵۰۰ ریال ۰ %
1076 میلگرد10 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۱۲,۵۰۰ ریال ۰ %
1077 میلگرد 12 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۱۱,۵۰۰ ریال ۰ %
1078 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۶,۰۰۰ ریال ۰ %
1079 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۶,۰۰۰ ریال ۰ %
1080 میلگرد 18 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۴,۵۰۰ ریال ۰ %
1081 میلگرد 20 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۴,۵۰۰ ریال ۰ %
1082 میلگرد 22 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۴,۵۰۰ ریال ۰ %
1083 میلگرد 25 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۴,۵۰۰ ریال ۰ %
1084 میلگرد 28 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۴,۵۰۰ ریال ۰ %
1085 میلگرد 32 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۴,۵۰۰ ریال ۰ %
تماس جهت مشاوره خرید