کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1028 میلگرد 12 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۱۱,۵۰۰ ریال ۰ %
1029 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۵,۵۰۰ ریال ۰ %
1030 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۱۵,۰۰۰ ریال ۰ %
1031 میلگرد 18 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۳,۵۰۰ ریال ۰ %
1032 میلگرد 20 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۳,۵۰۰ ریال ۰ %
1033 میلگرد 22 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۵,۵۰۰ ریال ۰ %
1034 میلگرد 25 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۶,۰۰۰ ریال ۰ %
1035 میلگرد 28 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۳,۵۰۰ ریال ۰ %
1036 میلگرد 32 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۳,۵۰۰ ریال ۰ %
تماس جهت مشاوره خرید