کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1057 میلگرد 10 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۹,۵۰۰ ریال ۰ %
1058 میلگرد 12 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۹,۵۰۰ ریال ۰ %
1059 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۸,۷۰۰ ریال ۰ %
1060 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۸,۷۰۰ ریال ۰ %
1061 میلگرد 18 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۷,۵۰۰ ریال ۰ %
1062 میلگرد20 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۷,۵۰۰ ریال ۰ %
1063 میلگرد 22 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۷,۵۰۰ ریال ۰ %
1064 میلگرد 25 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۷,۵۰۰ ریال ۰ %
1065 میلگرد 28 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۹,۵۰۰ ریال ۰ %
1066 میلگرد 32 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۷,۵۰۰ ریال ۰ %
تماس جهت مشاوره خرید