کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1037 میلگرد10آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۶,۵۰۰ ریال ۰ %
1038 میلگرد 12 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۶,۵۰۰ ریال ۰ %
1039 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۳,۵۰۰ ریال ۰ %
1040 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۳,۵۰۰ ریال ۰ %
1041 میلگرد 18 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۳,۵۰۰ ریال ۰ %
1042 میلگرد 20 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۳,۵۰۰ ریال ۰ %
1043 میلگرد22 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۴,۵۰۰ ریال ۰ %
1044 میلگرد 25 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۶,۵۰۰ ریال ۰ %
1045 میلگرد 32 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۶,۵۰۰ ریال ۰ %
تماس جهت مشاوره خرید