کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1047 میلگرد 12آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۲,۵۰۰ ریال ۰ %
1048 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۰,۵۰۰ ریال ۰ %
1049 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۰,۵۰۰ ریال ۰ %
1050 میلگرد 18 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۰,۵۰۰ ریال ۰ %
1051 میلگرد 20 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۰,۵۰۰ ریال ۰ %
1052 میلگرد 22 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۰,۵۰۰ ریال ۰ %
1053 میلگرد 25آجدارA3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۰,۵۰۰ ریال ۰ %
1054 میلگرد 28 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۰,۵۰۰ ریال ۰ %
1055 میلگرد 32 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۲,۵۰۰ ریال ۰ %
تماس جهت مشاوره خرید