کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1024 میلگرد 12 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۱,۰۰۰ ریال ۰ %
1025 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۹,۰۰۰ ریال ۰ %
1026 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۹,۰۰۰ ریال ۰ %
1027 میلگرد 18 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۸,۵۰۰ ریال ۰ %
1074 میلگرد20 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۸,۵۰۰ ریال ۰ %
1019 میلگرد 22 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۸,۵۰۰ ریال ۰ %
1020 میلگرد 25 آجدار A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۸,۵۰۰ ریال ۰ %
تماس جهت مشاوره خرید