کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1162 میلگرد 10 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۵,۵۰۰ ریال ۰ %
1163 میلگرد 12 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۵,۵۰۰ ریال ۰ %
1164 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۵,۱۰۰ ریال ۰ %
1165 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۵,۱۰۰ ریال ۰ %
1167 میلگرد 20 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۴,۵۰۰ ریال ۰ %
1168 میلگرد 22 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۴,۵۰۰ ریال ۰ %
1169 میلگرد 25 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۴,۵۰۰ ریال ۰ %
1170 میلگرد 28 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۵,۵۰۰ ریال ۰ %
1171 میلگرد 32 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۵,۵۰۰ ریال ۰ %
1182 میلگرد 18 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۴,۵۰۰ ریال ۰ %
تماس جهت مشاوره خرید