• دوشنبه 08 خرداد 1402
  • دوشنبه 08 خرداد 1402

گیلان :

گیلان

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1128 ورق سیاه 4 عرض 1*2 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۴۰۰,۵۰۰ ریال ۰.۵ %
1139 ورق سیاه 6 سایز 1*2 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۱,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %
1140 ورق سیاه 4 سایز 1.25*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۳۳,۰۰۰ ریال ۰.۶ %
1141 ورق سیاه 3 سایز 2.5*1.25 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۳۳,۰۰۰ ریال ۰.۶ %
1142 ورق سیاه 6 سایز 1.25*2.5 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۵,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %
1143 ورق سیاه 6 سایز 1.25*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۵,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %
1131 ورق سیاه 8 سایز 1.5*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۰,۵۰۰ ریال ۰.۵۸ %
1134 ورق سیاه 10 سایز 1.2*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۲۵,۵۰۰ ریال ۰.۶۱ %
1138 ورق سیاه 12 عرض 1 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۱۳,۰۰۰ ریال ۰.۶۳ %
1144 ورق سیاه 8 عرض 1.25 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۳۲,۵۰۰ ریال ۰.۶ %
1145 ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۲۲,۵۰۰ ریال ۰.۶۲ %
1146 ورق سیاه 10 عرض 1 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۲۷,۰۰۰ ریال ۰.۶۱ %
1147 ورق سیاه 12 سایز 1.2*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۲۵,۵۰۰ ریال ۰.۶۱ %
1148 ورق سیاه 8 عرض 1 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۳,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %

گیلان