کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1128 ورق 6mm عرض1000*2000 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۶۹,۵۰۰ ریال ۰ %
1139 ورق 6mm عرض 1250*2500 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۳۹,۵۰۰ ریال ۰ %
1140 ورق 6mm عرض 6000*1250 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۴۹,۵۰۰ ریال ۰ %
1141 ورق 8mm عرض 6000*1250 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۶۹,۳۰۰ ریال ۰ %
1142 ورق 10mm عرض6000*1000 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۵۹,۳۰۰ ریال ۰ %
1143 ورق 10mm عرض 1000 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۲۹,۸۰۰ ریال ۰ %
1131 ورق 10mm عرض 1250رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۴۰,۳۰۰ ریال ۰ %
1134 ورق 10mm عرض6000*1250 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۴۴,۳۰۰ ریال ۰ %
1138 ورق 12mm عرض1000 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۲۹,۸۰۰ ریال ۰ %
1144 ورق 12mm عرض1250 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۲۷,۸۰۰ ریال ۰ %
1145 ورق 12mm عرض6000*1000 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۳۹,۳۰۰ ریال ۰ %
1146 ورق15mm عرض6000*1250 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۵۹,۳۰۰ ریال ۰ %
1147 ورق 15mm عرض 1000 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۳۴,۸۰۰ ریال ۰ %
1148 ورق 15mm عرض1250 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۲۴,۸۰۰ ریال ۰ %
تماس جهت مشاوره خرید