• چهارشنبه 05 مهر 1402
  • چهارشنبه 05 مهر 1402
دسته بندی عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 سرمد ابرکوه 10 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۴,۰۰۰ ریال ۰.۸۱ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 سرمد ابرکوه 12 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۶,۰۰۰ ریال ۰.۸۱ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 سرمد ابرکوه 14 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۶ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 سرمد ابرکوه 16 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰.۸۵ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 سرمد ابرکوه 18 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰.۸۵ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 سرمد ابرکوه 20 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰.۸۵ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 سرمد ابرکوه 22 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰.۸۵ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 سرمد ابرکوه 25 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰.۸۵ %
میلگرد میلگرد 28 آجدار A3 سرمد ابرکوه 28 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰.۸۵ %
میلگرد میلگرد 32 آجدار A3 سرمد ابرکوه 32 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰.۸۵ %

سرمد ابرکوه