• یکشنبه 19 آذر 1402
  • یکشنبه 19 آذر 1402
عکس عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
ورق سیاه 8 سایز 6*2 شیت اکسین اهواز ورق سیاه 8 سایز 6*2 شیت اکسین اهواز 6*2 قیمت ورق سیاه اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۸۴,۰۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه 8  سایز 12*2 شیت اکسین اهواز ورق سیاه 8 سایز 12*2 شیت اکسین اهواز 12*2 قیمت ورق سیاه اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۸۴,۰۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه 10 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز ورق سیاه 10 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز 6*2 قیمت ورق سیاه اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۴۳,۵۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه 10 سایز 2*12 شیت اکسین اهواز ورق سیاه 10 سایز 2*12 شیت اکسین اهواز 12*2 قیمت ورق سیاه اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۴۳,۵۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه 12 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز ورق سیاه 12 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز 6*2 قیمت ورق سیاه اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۳۸,۵۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه 12 سایز 2*12  شیت اکسین اهواز ورق سیاه 12 سایز 2*12 شیت اکسین اهواز 12*2 قیمت ورق سیاه اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۳۸,۵۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه  15 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز ورق سیاه 15 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز 6*2 قیمت ورق سیاه اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۳۸,۵۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه 15 سایز 2*12 شیت اکسین اهواز ورق سیاه 15 سایز 2*12 شیت اکسین اهواز 12*2 قیمت ورق سیاه اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۳۸,۵۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه 20 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز ورق سیاه 20 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز 6*2 قیمت ورق سیاه اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۲۱,۰۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه 20 سایز 2*12 شیت اکسین اهواز ورق سیاه 20 سایز 2*12 شیت اکسین اهواز 12*2 قیمت ورق سیاه اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۲۱,۰۰۰ ریال ۰ %

ورق سیاه اکسین اهواز