• یکشنبه 19 آذر 1402
  • یکشنبه 19 آذر 1402
عکس عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
ورق سیاه 4 عرض 1*2 شیت گیلان ورق سیاه 4 عرض 1*2 شیت گیلان عرض 1*2 قیمت ورق سیاه گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲ %
ورق سیاه 6 سایز 1*2 شیت گیلان ورق سیاه 6 سایز 1*2 شیت گیلان عرض 1*2 قیمت ورق سیاه گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۱۸,۰۰۰ ریال ۱.۸۹ %
ورق سیاه 4 سایز 1.25*6 شیت گیلان ورق سیاه 4 سایز 1.25*6 شیت گیلان 1.2*6 قیمت ورق سیاه گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۹۰,۰۰۰ ریال ۲.۰۷ %
ورق سیاه 3 سایز 2.5*1.25 شیت گیلان ورق سیاه 3 سایز 2.5*1.25 شیت گیلان 2.5*1.25 قیمت ورق سیاه گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۹۹,۰۰۰ ریال ۲.۰۱ %
ورق سیاه 6 سایز 1.25*2.5 شیت گیلان ورق سیاه 6 سایز 1.25*2.5 شیت گیلان 2.5*1.25 قیمت ورق سیاه گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۱۳,۰۰۰ ریال ۱.۹۲ %
ورق سیاه 6 سایز 1.25*6 شیت گیلان ورق سیاه 6 سایز 1.25*6 شیت گیلان 1.25*6 قیمت ورق سیاه گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۱۵,۰۰۰ ریال ۱.۹ %
ورق سیاه 8 سایز 1.5*6 شیت گیلان ورق سیاه 8 سایز 1.5*6 شیت گیلان 1.5*6 قیمت ورق سیاه گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۲۹,۰۰۰ ریال ۱.۸۲ %
ورق سیاه 10 سایز 1.2*6 شیت گیلان ورق سیاه 10 سایز 1.2*6 شیت گیلان 1.2*6 قیمت ورق سیاه گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۱۳,۰۰۰ ریال ۱.۹۲ %
ورق سیاه 12 عرض 1 رول گیلان ورق سیاه 12 عرض 1 رول گیلان عرض 1 قیمت ورق سیاه گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۱۴,۰۰۰ ریال ۱.۹۱ %
ورق سیاه 8 عرض 1.25 رول گیلان ورق سیاه 8 عرض 1.25 رول گیلان عرض 1.25 قیمت ورق سیاه گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۱۳,۰۰۰ ریال ۱.۹۲ %
ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول گیلان ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول گیلان عرض 1.5 قیمت ورق سیاه گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۱۴,۰۰۰ ریال ۱.۹۱ %
ورق سیاه 10 عرض 1 رول گیلان ورق سیاه 10 عرض 1 رول گیلان عرض 1 قیمت ورق سیاه گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۱۴,۰۰۰ ریال ۱.۹۱ %
ورق سیاه 12 سایز 1.2*6 شیت گیلان ورق سیاه 12 سایز 1.2*6 شیت گیلان 1.2*6 قیمت ورق سیاه گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۱۷,۰۰۰ ریال ۱.۸۹ %
ورق سیاه 8 عرض 1 رول گیلان ورق سیاه 8 عرض 1 رول گیلان عرض 1 قیمت ورق سیاه گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۲۴,۰۰۰ ریال ۱.۸۵ %

گیلان