• چهارشنبه 05 مهر 1402
  • چهارشنبه 05 مهر 1402
دسته بندی عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
ورق سیاه ورق سیاه 4 عرض 1*2 شیت گیلان عرض 1*2 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۹۲,۰۰۰ ریال ۰.۳۴ %
ورق سیاه ورق سیاه 6 سایز 1*2 شیت گیلان عرض 1*2 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۱۴,۰۰۰ ریال ۰.۳۲ %
ورق سیاه ورق سیاه 4 سایز 1.25*6 شیت گیلان 1.2*6 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۸۲,۰۰۰ ریال ۰.۳۵ %
ورق سیاه ورق سیاه 3 سایز 2.5*1.25 شیت گیلان 2.5*1.25 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۹۳,۰۰۰ ریال ۰.۳۴ %
ورق سیاه ورق سیاه 6 سایز 1.25*2.5 شیت گیلان 2.5*1.25 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۰۷,۰۰۰ ریال ۰.۳۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 6 سایز 1.25*6 شیت گیلان 1.25*6 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۰۷,۰۰۰ ریال ۰.۳۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 8 سایز 1.5*6 شیت گیلان 1.5*6 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۳۶,۰۰۰ ریال ۰.۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 10 سایز 1.2*6 شیت گیلان 1.2*6 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۳۶,۰۰۰ ریال ۰.۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 12 عرض 1 رول گیلان عرض 1 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۰۶,۰۰۰ ریال ۰.۳۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 8 عرض 1.25 رول گیلان عرض 1.25 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۰۷,۰۰۰ ریال ۰.۳۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول گیلان عرض 1.5 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۲۲,۰۰۰ ریال ۰.۳۱ %
ورق سیاه ورق سیاه 10 عرض 1 رول گیلان عرض 1 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۱۱,۰۰۰ ریال ۰.۳۲ %
ورق سیاه ورق سیاه 12 سایز 1.2*6 شیت گیلان 1.2*6 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۱۷,۰۰۰ ریال ۰.۳۲ %
ورق سیاه ورق سیاه 8 عرض 1 رول گیلان عرض 1 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۱۷,۰۰۰ ریال ۰.۳۲ %

گیلان