• چهارشنبه 05 مهر 1402
  • چهارشنبه 05 مهر 1402

ورق سیاه :

ورق سیاه

دسته بندی عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
ورق سیاه ورق سیاه 2 - رول فولاد مبارکه عرض 1 فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۵۳,۰۰۰ ریال ۰.۲۸ %
ورق سیاه ورق سیاه 2 - رول فولاد مبارکه عرض 1.25 فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۴۳,۰۰۰ ریال ۰.۲۹ %
ورق سیاه ورق سیاه 3 - رول فولاد مبارکه عرض 1 فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۳۹,۰۰۰ ریال ۰.۲۹ %
ورق سیاه ورق سیاه 3 - رول فولاد مبارکه عرض 1.25 فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۲۹,۰۰۰ ریال ۰.۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 4 - شیت فولاد مبارکه 1.5*6 فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۳۹,۰۰۰ ریال ۰.۲۹ %
ورق سیاه ورق سیاه 4 - رول فولاد مبارکه عرض 1 فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۳۴,۰۰۰ ریال ۰.۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 4 عرض 1.25 رول فولاد مبارکه عرض 1.25 فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۲۹,۰۰۰ ریال ۰.۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 4 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه عرض 1.5 فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۳۱,۰۰۰ ریال ۰.۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 5 عرض 1 رول فولاد مبارکه عرض 1 فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۳۹,۰۰۰ ریال ۰.۲۹ %
ورق سیاه ورق سیاه 5 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه عرض 1.5 فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۲۱,۰۰۰ ریال ۰.۳۱ %
ورق سیاه ورق سیاه 4 عرض 1*2 شیت گیلان عرض 1*2 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۹۲,۰۰۰ ریال ۰.۳۴ %
ورق سیاه ورق سیاه 6 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه عرض 1.5 فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۲۱,۰۰۰ ریال ۰.۳۱ %
ورق سیاه ورق سیاه 6 عرض 1.25 رول فولاد مبارکه عرض 1.25 فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۳۲,۰۰۰ ریال ۰.۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 8 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه عرض 1.5 فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۲۱,۰۰۰ ریال ۰.۳۱ %
ورق سیاه ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه عرض 1.5 فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۲۱,۰۰۰ ریال ۰.۳۱ %
ورق سیاه ورق سیاه 12 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه عرض 1.5 فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۲۱,۰۰۰ ریال ۰.۳۱ %
ورق سیاه ورق سیاه 15 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه عرض 1.5 فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۲۱,۰۰۰ ریال ۰.۳۱ %
ورق سیاه ورق سیاه 6 سایز 1*2 شیت گیلان عرض 1*2 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۱۴,۰۰۰ ریال ۰.۳۲ %
ورق سیاه ورق سیاه 4 سایز 1.25*6 شیت گیلان 1.2*6 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۸۲,۰۰۰ ریال ۰.۳۵ %
ورق سیاه ورق سیاه 3 سایز 2.5*1.25 شیت گیلان 2.5*1.25 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۹۳,۰۰۰ ریال ۰.۳۴ %
ورق سیاه ورق سیاه 6 سایز 1.25*2.5 شیت گیلان 2.5*1.25 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۰۷,۰۰۰ ریال ۰.۳۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 6 سایز 1.25*6 شیت گیلان 1.25*6 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۰۷,۰۰۰ ریال ۰.۳۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 8 سایز 6*2 شیت اکسین اهواز 6*2 اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۹۴,۰۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه ورق سیاه 8 سایز 12*2 شیت اکسین اهواز 12*2 اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۹۴,۰۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه ورق سیاه 10 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز 6*2 اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه ورق سیاه 10 سایز 2*12 شیت اکسین اهواز 12*2 اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه ورق سیاه 12 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز 6*2 اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه ورق سیاه 12 سایز 2*12 شیت اکسین اهواز 12*2 اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه ورق سیاه 15 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز 6*2 اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه ورق سیاه 15 سایز 2*12 شیت اکسین اهواز 12*2 اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه ورق سیاه 20 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز 6*2 اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۰۵,۰۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه ورق سیاه 20 سایز 2*12 شیت اکسین اهواز 12*2 اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۰۵,۰۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه ورق سیاه 8 سایز 1.5*6 شیت گیلان 1.5*6 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۳۶,۰۰۰ ریال ۰.۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 10 سایز 1.2*6 شیت گیلان 1.2*6 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۳۶,۰۰۰ ریال ۰.۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 12 عرض 1 رول گیلان عرض 1 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۰۶,۰۰۰ ریال ۰.۳۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 8 عرض 1.25 رول گیلان عرض 1.25 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۰۷,۰۰۰ ریال ۰.۳۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول گیلان عرض 1.5 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۲۲,۰۰۰ ریال ۰.۳۱ %
ورق سیاه ورق سیاه 10 عرض 1 رول گیلان عرض 1 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۱۱,۰۰۰ ریال ۰.۳۲ %
ورق سیاه ورق سیاه 12 سایز 1.2*6 شیت گیلان 1.2*6 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۱۷,۰۰۰ ریال ۰.۳۲ %
ورق سیاه ورق سیاه 8 عرض 1 رول گیلان عرض 1 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۱۷,۰۰۰ ریال ۰.۳۲ %
ورق سیاه ورق سیاه 10 سایز 1.2*6 شیت قطعات فولادی 1.2*6 قطعات فولادی ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۹۹,۰۰۰ ریال ۰.۳۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 12 سایز 1.2*6 شیت قطعات فولادی 1.2*6 قطعات فولادی ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۹۹,۰۰۰ ریال ۰.۳۳ %
ورق سیاه ورق سیاه 15 سایز 1.2*6 شیت قطعات فولادی 1.2*6 قطعات فولادی ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۹۹,۰۰۰ ریال ۰.۳۳ %

ورق سیاه