• دوشنبه 08 خرداد 1402
  • دوشنبه 08 خرداد 1402

فولاد مبارکه :

فولاد مبارکه

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1118 ورق سیاه 2 عرض 1رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۷۵,۰۰۰ ریال ۰.۵۳ %
1119 ورق سیاه 2 عرض 1.25 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۷۲,۰۰۰ ریال ۰.۵۳ %
1120 ورق سیاه 3 عرض 1 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۶۷,۰۰۰ ریال ۰.۵۴ %
1121 ورق سیاه 3 عرض 1.25 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۸,۰۰۰ ریال ۰.۵۷ %
1122 ورق سیاه 4 سایز 1.5*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۵۶,۰۰۰ ریال ۰.۵۶ %
1123 ورق سیاه 4 عرض 1 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۶۱,۰۰۰ ریال ۰.۵۵ %
1124 ورق سیاه 4 عرض 1.25 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۸,۰۰۰ ریال ۰.۵۷ %
1125 ورق سیاه 4 عرض 1.5 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۸,۰۰۰ ریال ۰.۵۷ %
1126 ورق سیاه 5 عرض 1 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۷۷,۰۰۰ ریال ۰.۵۳ %
1127 ورق سیاه 5 عرض 1.5 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۷,۰۰۰ ریال ۰.۵۷ %
1129 ورق سیاه 6 عرض 1.5 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %
1130 ورق سیاه 6 عرض 1.25 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۸,۰۰۰ ریال ۰.۵۷ %
1132 ورق سیاه 8 عرض 1.5 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %
1133 ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %
1135 ورق سیاه 12 عرض 1.5 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %
1137 ورق سیاه 15 عرض 1.5 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %

گیلان :

گیلان

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1128 ورق سیاه 4 عرض 1*2 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۴۰۰,۵۰۰ ریال ۰.۵ %
1139 ورق سیاه 6 سایز 1*2 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۱,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %
1140 ورق سیاه 4 سایز 1.25*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۳۳,۰۰۰ ریال ۰.۶ %
1141 ورق سیاه 3 سایز 2.5*1.25 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۳۳,۰۰۰ ریال ۰.۶ %
1142 ورق سیاه 6 سایز 1.25*2.5 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۵,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %
1143 ورق سیاه 6 سایز 1.25*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۵,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %
1131 ورق سیاه 8 سایز 1.5*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۰,۵۰۰ ریال ۰.۵۸ %
1134 ورق سیاه 10 سایز 1.2*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۲۵,۵۰۰ ریال ۰.۶۱ %
1138 ورق سیاه 12 عرض 1 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۱۳,۰۰۰ ریال ۰.۶۳ %
1144 ورق سیاه 8 عرض 1.25 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۳۲,۵۰۰ ریال ۰.۶ %
1145 ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۲۲,۵۰۰ ریال ۰.۶۲ %
1146 ورق سیاه 10 عرض 1 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۲۷,۰۰۰ ریال ۰.۶۱ %
1147 ورق سیاه 12 سایز 1.2*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۲۵,۵۰۰ ریال ۰.۶۱ %
1148 ورق سیاه 8 عرض 1 رول انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۳,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %

قطعات فولادی :

قطعات فولادی

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1149 ورق سیاه 10 سایز 1.2*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۶,۰۰۰ ریال ۰.۵۷ %
1160 ورق سیاه 12 سایز 1.2*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۵,۰۰۰ ریال ۰.۵۸ %
1161 ورق سیاه 15 سایز 1.2*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۴۶,۰۰۰ ریال ۰.۵۷ %

اکسین اهواز :

اکسین اهواز

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1150 ورق سیاه 8 سایز 6*2 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۴۲۷,۰۰۰ ریال ۰.۴۷ %
1151 ورق سیاه 8 سایز 12*2 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۴۱۷,۰۰۰ ریال ۰.۴۸ %
1152 ورق سیاه 10 سایز 2*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۸۵,۵۰۰ ریال ۰.۵۲ %
1153 ورق سیاه 10 سایز 2*12 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۸۵,۵۰۰ ریال ۰.۵۲ %
1154 ورق سیاه 12 سایز 2*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۸۶,۰۰۰ ریال ۰.۵۲ %
1155 ورق سیاه 12 سایز 2*12 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۷۶,۰۰۰ ریال ۰.۵۳ %
1156 ورق سیاه 15 سایز 2*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۸۷,۵۰۰ ریال ۰.۵۱ %
1157 ورق سیاه 15 سایز 2*12 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۷۹,۰۰۰ ریال ۰.۵۲ %
1158 ورق سیاه 20 سایز 2*6 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۲۷,۰۰۰ ریال ۰.۶۱ %
1159 ورق سیاه 20 سایز 2*12 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۳۲۶,۰۰۰ ریال ۰.۶۱ %

ورق سیاه