• یکشنبه 19 آذر 1402
  • یکشنبه 19 آذر 1402
عکس عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
ورق سیاه 2 - رول فولاد مبارکه ورق سیاه 2 - رول فولاد مبارکه عرض 1 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۷۵,۰۰۰ ریال ۰.۸ %
ورق سیاه 2  - رول فولاد مبارکه ورق سیاه 2 - رول فولاد مبارکه عرض 1.25 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۵۱,۰۰۰ ریال ۰.۸۵ %
ورق سیاه 3 - رول فولاد مبارکه ورق سیاه 3 - رول فولاد مبارکه عرض 1 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۶ %
ورق سیاه 3 -  رول فولاد مبارکه ورق سیاه 3 - رول فولاد مبارکه عرض 1.25 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۵۸,۰۰۰ ریال ۰.۸۴ %
ورق سیاه 4 -  شیت فولاد مبارکه ورق سیاه 4 - شیت فولاد مبارکه 1.5*6 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۴۶,۰۰۰ ریال ۰.۸۷ %
ورق سیاه 4 - رول فولاد مبارکه ورق سیاه 4 - رول فولاد مبارکه عرض 1 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۴۹,۰۰۰ ریال ۰.۸۶ %
ورق سیاه 4 عرض 1.25 رول فولاد مبارکه ورق سیاه 4 عرض 1.25 رول فولاد مبارکه عرض 1.25 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۳۹,۰۰۰ ریال ۰.۸۸ %
ورق سیاه 4 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه ورق سیاه 4 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه عرض 1.5 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۶ %
ورق سیاه 5 عرض 1 رول فولاد مبارکه ورق سیاه 5 عرض 1 رول فولاد مبارکه عرض 1 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۵۸,۰۰۰ ریال ۰.۸۴ %
ورق سیاه 5 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه ورق سیاه 5 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه عرض 1.5 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۶ %
ورق سیاه 6 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه ورق سیاه 6 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه عرض 1.5 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۶۱,۰۰۰ ریال ۰.۸۳ %
ورق سیاه 6 عرض 1.25 رول فولاد مبارکه ورق سیاه 6 عرض 1.25 رول فولاد مبارکه عرض 1.25 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۵۱,۰۰۰ ریال ۰.۸۵ %
ورق سیاه 8 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه ورق سیاه 8 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه عرض 1.5 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۵۱,۰۰۰ ریال ۰.۸۵ %
ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه عرض 1.5 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۸ %
ورق سیاه 12 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه ورق سیاه 12 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه عرض 1.5 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۸ %
ورق سیاه 15 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه ورق سیاه 15 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه عرض 1.5 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۸ %

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه؛ قیمت روز کارخانه فولاد مبارکه | آسن