• چهارشنبه 05 مهر 1402
  • چهارشنبه 05 مهر 1402
دسته بندی عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
ورق سیاه ورق سیاه 8 سایز 6*2 شیت اکسین اهواز 6*2 اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۹۴,۰۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه ورق سیاه 10 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز 6*2 اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه ورق سیاه 12 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز 6*2 اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه ورق سیاه 15 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز 6*2 اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰ %
ورق سیاه ورق سیاه 20 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز 6*2 اکسین اهواز ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۰۵,۰۰۰ ریال ۰ %

6*2